ספריית חב"ד ליובאוויטש

לז

ב"ה ט' כסלו, תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס

מאנטרעאל

שלום וברכה!

א. מכתביו מיום ט"ז י"ט כ"א מ"ח עם המוסג"ב שיחת ש"פ בראשית ומכתב מר מנדלסון והגלוי' מעש"ק תולדות נכון הגיעו. ומכמה סיבות נתאחרה התשובה ע"ע. ובא המענה ועל ראשון כו' בזה.

ב. בודאי מתעסקים בענין רשימת הזכרונות כהבטחתם, בזירוז. ואל תאמר כשאפנה כו'. ובפרט במקום אשר השכחה מצוי'.

ג. הבלאנקען מהס"ת בטח קבל זה מכבר, ולפלא שאינו מאשר קבלתם. ובודאי משתדלים להמציאם לאנשים השייכים לענין זה. והאריכות בגודל ענין זה אך למותר.

בודאי הגיעו הקבלות על כ"ה שקל ששלח להס"ת ע"י הבאנק.

ד. נשלח לו שאר עניני הדפוס שבקש, לבד אלו מהשמועסן מחודשים שעברו, שכבר נמכרו כולם - ולכן טוב שלהבא יודיע מקודם השערתו כמה יוצרך לו. - והלוח, שתוצאה הא' כבר אפסה, ונדפסת עתה הוצאה ב', ובהו"ל יושלח לו עוד המאה שבקש.

ה. עריכת הדא"ח שלו מתעכב מפני רבוי העבודה פה. וכשירחיב יושלח לו.

ו. מכ' ודוגמאות מהיו"ל ע"י מל"ח נשלח לת"ת המאוחדים וגם לעדת ישראל כהוראתו. (המכ' נשלח ח' כסלו).

ז. בקשתו להקוה"ק נמסרה.

ח. המובא בשיחת ש"פ בראשית: "געצואגטער" היינו שחפץ ראשו. ותוכנו: המסלסל בשערו, מקפיד על סדור ויופי בגדיו וכה"ג. "געפעעשטעטער" - פי' מפונק.

ט. שיחת שמח"ת עדיין לא נסדרה (מלבד הקטע שבהקוה"ק). דשמע"צ, ישנה רק אי-מוגהת. ואם אינה עדיין אצלם יודיעני, ואשלח העקז' שלי ע"מ להחזיר.

י. מר ארלין מסר עשרה ש' בשמו. ונרשם ע"ח המגיע בעד עניני דפוס. ע"י ה"גוטער איד" כלשונו לא נתקבל מאומה.

יא. נשלח ע"י ה"גוטער איד" גם מהנדפס בורשא. ובטח הגיעם. ובודאי קבלו גם הנשלח ע"י מר ארלין תניא אחד ומאמרי ורשא. ישנם "תניא" אי-מכורכים וחסרים שם עמוד קכט-קלו. תניא שלמים נשארו רק עקז' מתי מספר והמחיר נ' סענט, המכורכים מחיר - לתלמידים - ע"ה סענט. סעט לקו"ת מחירו ד' שקל (דכאן).

יב. תודה על הידיעות בעיר ויניפעג. שמענו אודות רב שם ושמו כאנאוויטש. הידוע להם מהותו.

יג. מוסג"פ מכתב חוזר הנשלח לכל חברי המחנה מדי חדש בחדשו, ואם יודיענו כתובת חברים במח' היינו שולחים גם להם. המענות על מכ' זה באים לפני כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נשיא המחנה.

יד. מוסג"פ העתק ב' מכתבי מענה לאחדים מחברי המחנה, על שאלותיהם ביחס לחוזר הנ"ל.

טו. בודאי יודיע ע"ד עבודתם בענין מסבות שבת וסידור בית רבקה, כמ"ש במכתבו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

לז

מצילום האגרת.

כבוד... גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

רשימת הזכרונות: ראה גם לקמן אגרת פב, ובהנסמן בהערות שם.

מהס"ת: לקבלת פני משיח. ראה לעיל אגרת כט.

חוזר... מדי חודש... שאלותיהם: ראה לעיל אגרת לב.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.