ספריית חב"ד ליובאוויטש

לח

ב"ה ד' חנוכה, תש"ג

כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח הנעלה וו"ח אי"א

איש

אשכולות ורב פעלים וכו' מוהר"ע שי'

דובאראוו,

וואשינגטאן

שלום וברכה!

שולחים אנו לו - בחבילה מיוחדת - טופס מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ליום הת"צ ולימים שלאחריו, ולמותר להעיר שימת לב כת"ר לגודל נחיצות פרסומו בין החוגים היותר רחבים במחנו ובכ"מ שמצודתו פרושה, הדבקה בכתלי ביהכ"נ וכה"ג.

גם לפני ר"ה העבר נשלח לכת"ר עניני דפוס שונים בהנוגע להתעוררות תשובה וכו' משיחות כ"ק מו"ח אד"ש, ולפלא שלא נתכבדנו במענה ממנו עד עתה, ואף לא אישר קבלתם.

והנה נר חנוכה ענינה להאיר בחוץ ובר"ה, ומבואר בתו"א סד"ה כי אתה נרי ד', שזהו, בפרט, העבודה בדורותינו דעקבתא דמשיחא.

ונפסק לדינא שאפילו אם הוא דר בעלי' (ראיתי בני עלי' והם מועטין, כי עבודתם לצורך גבוה ומעלה מעלה, כמ"ש סש"ב ספ"י) ואין להם פתח (לעניני עוה"ז) צריך להניח נ"ח עכ"פ בחלון המאיר לר"ה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

לח

מהעתק המזכירות.

כבוד... דובאראוו: אגרת נוספת אליו - לקמן נט.

מכתב... ליום הת"צ: הנדפס באגרות קודש שלו ח"ז אגרת א'תתצג.

והנה נר חנוכה: ראה גם שלש האגרות שלאח"ז. לקמן קטו. קכב.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.