ספריית חב"ד ליובאוויטש

לט

ב"ה נר ד' דחנוכה, תש"ג

כבוד הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א, איש

אשכולות ורב

פעלים וכו' מוהר"ר אברהם אלי' שי'

אקסלרוד,

באלטימאר

שלום וברכה!

שלחנו לו טופס מכ' כ"ק מו"ח אד"ש להת"צ ולימים שלאחריו, ולמותר להעיר שימת לבו על חשיבת פרסומו בין חוגים היותר רחבים, בכ"מ שמצודתו פרושה: הדבקה על כתלי ביהכ"נ וכיו"ב.

מהתימה שלא הגיענו שום מענה על מכתב מל"ח מיום כ"א מ"ח.

ולסיים מענינא הנ"ל ומענינא דימי חנוכה, הנה נר חנוכה ענינה להאיר בחוץ ואפי' הוא דר בעלי' - ראיתי בני עלי' והם מועטים - צריך להניחה בחלון הסמוכה לרה"ר להאיר במקום החושך, גקה"ט (דרושי חנוכה רנ"ט) ונת' בתו"א סד"ה כי אתה נרי שזה ג"כ ענין דוה' יגי' חשכי דדורותינו עקבתא דמשיחא, וי"ל שבפרט בזמן דחבלי משיח וגזירות קשות ר"ל (סנה', צז, ב) צ"ל ענין דהקב"ה גוזר וצדיק מבטלה שזה בא ע"י שעושין מרשע בעל תשובה, וכפי' התרגום ופירש"י (ירמי' טו, יט) וע"פ דרז"ל (ב"מ פה, א) הוא ע"י ת"ת לבן ע"ה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

לט

קטע האחרון נדפס בלקו"ש ח"י ע' 312, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

כבוד... אקסלרוד: אגרות נוספות אליו - לעיל כו, ובהנסמן בהערות שם.

מכ'... להת"צ: ראה גם אגרת שלפנ"ז.

הנה נר חנוכה: תוכנו גם באגרת שלפנ"ז ושלאח"ז.