ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד

ב"ה, ג' כ"ג אד"ר ה'תרצ"ב

כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א

בהוספה למכתבי, ע"ד אסור גלוח הזקן...

כתבתי במכ' הקודם - לסעיף י"ד [ט"ו] של שו"ת הצ"צ - שיש מחברים במדרש תנחומא סוף פרשה וראש פ' שלאחרי' ומביאים גם סיפא דקרא דעת"י יתיב. וטעות היאידי, כי כתבתי ע"פ הרשום בזכרון. אלא גירסת המדת"נ היא שמביאים גם סיפא דקרא הנ"ל. וע"ז אפשר לומר, לפענ"ד, הכתוב במכתבי.

ובזה אשאר חתנו דו"ש כה"י ומתברך מאת כ"ק

מנחם

ד

נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' ע' ע' קמח, בשוה"ג.