ספריית חב"ד ליובאוויטש

מ

ב"ה נר ד' דחנוכה, תש"ג

כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח הנעלה והנכבד.

וו"ח אי"א

איש אשכולות ורב פעלים וכו' מהור"ש שי'

פ[ויזנר]

שיקאגא

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ד כסלו.

א) מוסג"פ מענה, באופן רשמי, לחברת תהלים, וקבלה על הי"ב דולר.

ב) ימים אלו יושלח לו ההודעות מועד הס"ת עם הקבלות.

ג) חבל שע"ע לא נדפס בעתונם ע"ד הלוח, והלא זהו ענין התלוי בזמן, ועם כ"ז טוב שיודפס באיחור זמן משלא יודפס כלל.

ד) כפי התקנות - שנעשו ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אד"ש - גם נשים מתקבלות לחברות בח"ת (חוץ ממנוי שררה, וכמ"ש ס"ט בהערה). ובכלל יש להקל בקבלת חברים וחברות.

ה) שלחנו ע"ש אגו"ח מכ' להת"צ מכ"ק מו"ח אד"ש. והזירוז בפרסומו, ואם באפשרי גם בעתונם, אך למותר. וכותב אני גם לידידנו הרה"ח וכו' הרמ"ל שי' עד"ז.

ו) מוסג"פ חוזר הנשלח מזמן לזמן לחברי מחנה ישראל, עם מכתב מענה השייך לזה.

ולסיים מענינא דיומא:

נ"ח ענינה להאיר בר"ה מקום החשך, גקה"ט (דרושי חנוכה רנ"ט) ונת' בתו"א בד"ה כי אתה נרי שזהו ג"כ ענין דוה' יגי' חשכי דדורותינו עקבתא דמשיחא. וי"ל שבפרט בזמן דחבלי משיח וגזירות קשות ר"ל (סנה' צז, ב) צ"ל ענין דהקב"ה גוזר גזירה וצדיק מבטלה, שזה בא ע"י שעושין רשע בעל תשובה, וכפי' התרגום ופירש"י (ירמי' טו, יט) וע"פ דרז"ל (ב"מ פה, א) הוא ע"י ת"ת לבן ע"ה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

יו"ר ועד הפועל

מ

קטע האחרון נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1257, והושלמה ע"פ העתקה.

כבוד... פויזנר: אגרת נוספת אליו - לעיל ל.

התקנות.. בח"ת: הנדפסות באגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו ע' שיד-ז.

מכ' להת"צ: ראה שתי האגרות שלפנ"ז.

הרמ"ל: ה"ר משה ליב רוטשטיין, מנהל אגודת חב"ד בשיקגו.

חוזר.. מחנה ישראל.. מענה: ראה לעיל אגרת לב.

נ"ח ענינה: ראה גם שתי האגרות שלפנ"ז. אגרת שלאח"ז.