ספריית חב"ד ליובאוויטש

מא

ב"ה ד' דחנוכה, תש"ג

כבוד הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א ורב פעלים

שפתיו ישמרו

דעת ותו"א תהי' עליו וכו' מוהרא"א הכהן

נ"י,

פילאדלפיא

שלום וברכה!

בידעי יחס כת"ר לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, הנני מסגיר בזה טופס מכתבו ליום ת"צ העבר 7ולימים שלאחריו.

ולמותר להעיר שימת לב כת"ר לתוכן מכתב זה ולחשיבת פרסומו בין חוגים היותר רחבים.

וע"ד הצחות י"ל (שבת כא, ב) נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ - ובמ"ס (פ"כ ה"ה) בפתח הסמוך לרה"ר (וכשיטת התוס'), מקום וזמן שהאמגושא יכול לומר מפלגך ולעילא כו' (סנה' לט, א), ולא רה"י, ואם הי' דר בעלי', שהוא מבני עלי', שהם מועטין (סוכה מה, ב) ואין להם פתח פתוח לעניני עוה"ז, עכ"פ צריך להניחה בחלון הסמוך לרה"ר.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

מא

קטע האחרון נדפס בלקו"ש ח"י ע' 313, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהרא"א הכהן: יאלעס. אגרות נוספות אלו - לקמן קיא. קנו. קסב. קסד.

נר חנוכה: ראה גם שלוש האגרות שלפנ"ז.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.