ספריית חב"ד ליובאוויטש

מד

ב"ה זאת חנוכה תש"ג

להנכבד והנעלה, אי"א חו"ב וכו' מהר"י שי'

שיינפלד,

ראקסבערי, מאסס.

שלום וברכה!

בהתאם להוראת כ' כשהי' פה, שלחנו לבתו הכבודה תי' עניני דפוס היו"ל בעד הנוער ע"י המרכז לעניני חנוך, ובטח בגודל מרצה והשפעתה תשתדל בתו הכבודה שתי' אשר הירחונים וכו' יגיעו לידי הנערים והנערות ובזה תהי' ממזכי הרבים, אשר זכות הרבים יהי' תלוי בה.

תקותנו חזקה אשר גם בעתיד ישתדל כבו' כפי יכלתו להמציא לחוגי הנוער אשר השפעתו מגעת שם, את החומר היוצא לאור ע"י המרכז לעניני חנוך אשר כל מאויו לקרב את בני ובנות ישראל לתומ"צ ומסורת אבות. ואם אין גדיים אין תישים, והקטנים והתלמידים [ש]ל היום הם הם החכמים דיום מחר, ובזה תלוי' השראת השכינה על ישראל, וכלשון הירושלמי (סנה' פ"י ה"ב).

בימים האלו, ימי גזרות קשות כהמן וכמרז"ל (סנה' צז, ב), הנה העצה היעוצה ע"י חכמינו ז"ל (ב"מ פה, א) היא ללמד את בני עמי הארץ תורה ולהחזיר רשע בתשובה וכפי התרגום ופירש"י על הפסוק בירמי' שם, שאז מבטלים הגזרה. וכל אחד צריך לראות את העולם חציו זכאי וחציו חייב, והוא ע"י מעשיו הטובים מכריע העולם לכף זכות וגורם תשועה והצלה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

מד

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 636 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהר"י שי' שיינפלד: אגרת נוספת אליו - לקמן קלד.

בימים האלו: ראה גם לקמן אגרת מט.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.