ספריית חב"ד ליובאוויטש

מו

ב"ה, י"ב טבת, תשג"ה

כבוד ידידי הנכבד והנעלה מאד אי"א וו"ח הרב...

שלום וברכה!

במענה על מכ' מנר השביעי.

הנה בלי ספק גם הוא ימצא ד' פעולות טובות...ובהשתדלות מועטה.

ונפילת הרוח אך למותר, וכמה פעמים שמעתי מכ"ק מו"ח אד"ש שכמו שא"צ לטעות בחסרונות עצמו, כך צריך כ"א לדעת מעלות עצמו.

ונסיון הורה, שלפעמים המיעוט בערך עצמו הוא מתחבולות היצר להחליש או לבלבל מעשית איזה דבר בפו"מ. וידע אינש בנפשי'...

בטח ידוע לו שכתבתי למר...ע"ד הו"ל קונטרס מאמרי ושיחות שיקאגא לתקופת השנה - והעיכוב שימציאו הם הוצאות ההדפסה. ואין מענה לע"ע.

היודע הוא המצב בזה? היכולים הם להשפיע עליהם? כתבתי זה מכבר לידידנו הרה"ח וכו' הרמ"ל שי' עד"ז.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

יו"ר ועד הפועל

השמטה. עיין מה שכתב ד"ה משכני הראשון תש"א ס"ג, וישתמש בדרך זה רק לשעה.

מו

מהעתקה.

ד' פעולות טובות: שמתחייב כל חבר מחנה ישראל לעשות במשך כל חודש. ראה לעיל אגרת לב.

כמו שא"צ לטעות... מעלות עצמו: ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע חי"א אגרת ג'תתלז, ובהנסמן בהערות שם.

כתבתי... הו"ל קונטרס: קונ' ביקור שיקאגא (קה"ת תש"ד), נדפס לע"נ ר' אליעזר ווייסמאן משיקאגא. ראה לקמן אגרת קמו.

הרמ"ל: ה"ר משה ליב רוטשטיין.