ספריית חב"ד ליובאוויטש

מז

ב"ה, כ"ג טבת, תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין ה"ה אי"א וכו'

הרב התמים

מוה"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס

מאנטרעאל

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מי"ב וט"ז טבת ושתי הגלויות

א. הרב פאסטינסקי הוא רב בואנקובער, ממוקירי חב"ד ומתומכי ישיבת תו"ת, וראוי שיבואו בקשור עמדו ג"כ.

ב. תודה עבור השתדלות בהפצת "השמועסן". במקום מימיוגראף מתחילים אנו להדפיס את השמועסן, ובאשר בפעם הראשונה הי' תלוי בהכנות שונות, התאחרו לצאת לאור, אבל יופיעו אי"ה בשבוע זה ונשלחם אליו במספר המבוקש.

ג. להרב קאמיעניצקי שי', לבארענהאלץ, כהנאויטש, ולת"ת דטאראנטא נכתב אי"ה.

ד. בענין בי"ס לנערות נחוץ להשתדל בכל מיני השתדלות, שיוסד בעירכם. וכתוב בפרטיות במכתב הכללי שבטח יראהו ג"כ.

ה. שלחנו לכם היום כ-250 מהקו"ק של כ"ק אד"ש ליום התענית, אשר יצאו כעת לאור יחד עם התרגום האנגלי.

ו. שלחנו למר וואלאפסקי דו"ח מעבודת המל"ח בקשנוהו לפרסמו ב"נשר". ואולי נצרך לזרוז בזה מצדכם.

ז. נתקבל הטשעק ונתחלק כהוראתו.

ח. בודאי אין צריכים לזרוז בענין המעמד שכתב לי זה מכבר. ותימא שלא הזכיר דבר עד"ז במכתביו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

זה עתה נתקבל מכ' עם הר"ד דשמח"ת, ומוסג"פ הר"ד דיו"ד כסלו.

מז

מצילום האגרת.

כבוד... גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

מימיוגראף... להדפיס: ראה לעיל אגרת כ.

במכתב הכללי: שלאח"ז.

הקו"ק... ליום התענית: ראה לעיל אגרות לח-מב.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.