ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה

ב"ה, ג' ז' מנ"א צ"ב

כבוד הרה"ג המפורסם לשם ולתהלה בקי

בחדרי תורה

מרי דחטי סדרן ופלפלן גדול מרבן שמו

מוהרר"י שליט"א

ברכה ושלום!

ילמדנו רבינו דין הפקר ביובל, אם יוצאת מיד הזוכה מן ההפקר וחוזרת ליד המפקיר וכו'.

כן טעם הרמב בפיה"מ נדה (מ"ה ע"ב) שפ' ושני הנקבה לעונת נדרים פחות משני הזכר להיות חייהן קצרים וכו', ולא כטעם הש"ס שם. וגם מה טעם הוא להיות חייהן קצרים וכו'.

מכבדו כגודל ורום ערכו

מ. שניאורסאהן

ה

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 521. קובץ יגדיל תורה ירושת"ו גליון ט ע' 10 (ובשוה"ג שם באות ההערות המועתקות לקמן) והוגהה ע"פ צילום כתי"ק.

מוהרר"י: רוזין, הגאון מרוגוטשוב. אגרת נוספת אליו - לעיל א.

הפקר ביובל: ראה בספר רחש לבב [להרח"ש בירנבוים חתנו של הגרע"א] ירושלים תשי"ט בסי' ט' י', מ"ש בזה.

להיות חייהן קצרים: וכן פי' באבן עזרא (עה"פ ויקרא כא, ד) וטעם להזכיר אמו קודם האב כי הזכר חי יותר מהנקבה וכו'.

מה טעם הוא: בנוסח דומה הקשה גם בספר מעשה רוקח על הרמב"ם בפי"א מהל' נדרים, וכתב שם לבאר, דבהכרח דכוונת הרמב"ם הוא לתת טעם לדברי ר"ח הא דנתן הקב"ה בינה יתירה לאשה הוא מפני שחייהן קצרים, וע"ע בחדושי חת"ס לש"ס שם וש"נ.