ספריית חב"ד ליובאוויטש

נא

ב"ה, י"א שבט, תשג"ה

כבוד הנהלת הישיבה תומכי תמימים

במאנטרעאל

שלום וברכה!

הרב חיים דובער שי' גינזבורג מוואנקאווער ב. ק. במכתבו אלינו בתוך שאר הדברים כותב כדברים האלה:

בבואי לונקובר מצאתי ראיתי פליט אחד המתגורר פה בחור צעיר.. שמו. מבואו מעיר ווין בירת אוסטרי' ולרגלי המלחמה נלקח הוא יחד עם יתר הפליטים כשבויי מלחמה במאסר - קעמפ - בקנדה בעיר קוויבק. וזה חדשים כמה אשר יצא לחירות משם בהשתדלות קרובו הדר פה בונקובר. והנה הבחור הזה הוא י"א באמת והי' מתופשי ביהמ"ד בעיר מולדתו הנ"ל והוא ממשפחה מיוחסת הוריו ג"כ ברחו לנפשם מפחד חרב האויב, והצליחו בדרכם לבוא לאמריקה, אולם בנם אין לו רשות כניסה לבוא להתם.

כעת מצבו החומרי של הבחור הזה הוא בפה רעוע למדי. עזרה מהוריו אין לו, יען שגם הם נמצאים במצב דחוק, והוא, כדי למצוא מקור משען לחם, נאלץ למסור עצמו לכל עבודה. ובשעות הפנויות שלו הוא עוסק בלמודים חצונים בבית אסכולה. והנני רואה בעין שסכנה צופי' לו פה, לבלתי יתפקר חלילה כיתר הצעירים בעיר ונקובר, אשר כל מגמתם היא להיות פורקי עול וריקנים מכל רוח יהדות. לזה נסיתי בכל כחי להציל מן הדליקה נפש ישראל זו, ודברתי על לבו כי מאושר יהי' באם יסע לישיבה עירה מאנטרעאל לישיבת תומכי תמימים. ודברי עשו רושם עליו, והוא מסכים לזה. ובאמת בשכלו היפה ובכל דרכו ומהותו הוא ראוי להיות נספח אל הישיבה, ולעלות מעלה עד כי גדול מאד. לכן במטותא מאת כמ"ע שיואל נא בטובו לפנות אל הנהלת הישיבה תו"ת במאנטרעאל שתסכים לספחהו אל הישיבה. ואם אשיג אני תשובה ראוי' ונכונה בזה, אז אמהר אני לעשות הכל, לשלוח אותו במוקדם האפשרי אל הישיבה!

בטח תתענינו בדבר בהקדם האפשרי, ותודיעו גם לנו מה שהחלטתם בזה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

נא

מצילום האגרת.

תתענינו... מה שהחלטתם: ראה לקמן אגרות סה. עא.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.