ספריית חב"ד ליובאוויטש

נב

ב"ה, י"א שבט תשג"ה

כבוד הנעלה והנכבד אי"א וו"ח עוסק

במלאכת ד' חו"נ וכו' מהר"י שי'

שלום וברכה!

הננו לאשר קבלת מכתבו מער"ח שבט בצרוף המחאתו של חמשה דולר בעד החמש לוחות. נשלח לו עפ"י בקשתו 24 מחוברותיו החדשיות באנגלית מחדש טבת. החוברת משבט תופיע לט"ו שבט.

שמחים אנו לקראת החלטתו להשתדל בהפצת החוברות, ומודים לו על זה. ובטח יוכח בקרוב בתועלת הגדולה שמביאים לכל הקורא בהן.

זה עתה יוצא לאור על ידנו "סדר ברכות ותפלות" בנוסח מדויק והעתקה לאנגלית מנופה ונשלח לו תחת הנהלתו ובכלל בשביל חוגי הנוער אשר השפעתו עליהם - מחירו 15 סענט, לת"ת 10 סענט -.

אמר הכתוב כי האדם עץ השדה, כרם ה' צבאות בית ישראל, והפירות הם הילדים, כבנים כבנות, ומה גדולה אחריות המנהיג והגנן אשר בידו מסר בעל הכרם כרמו, שלכן אמרו רז"ל שלימוד הילדים נקרא מלאכת ד', ומה גדול זכותו אשר מנהו ד' לנוטר כרמו.

ורואין אנו אשר כל הטבה, ואפילו קטנה, בגרעין, גורמת יפוי ושבח רב באילן הצומח ממנו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

יו"ר ועד הפועל

נב

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 309 והושלמה ע"פ העתקה.