ספריית חב"ד ליובאוויטש

נג

ב"ה יום ו' יד אדר א, תשג"ה

כבוד הרה"ג הוו"ח אי"א רב פעלים וכו'

מהרנ"מ שי' שו"ב

שלום וברכה!

קבלנו מכתבו עם רשימת החברים לחברת משניות בע"פ וחברת תהלים.

מודים אנו לו על השתתפותו בעבודתנו, ומקוים כי להבא עוד יוסיף אומץ לעזור לנו בעבודת זיכוי הרבים.

זה לא מכבר היתה הגרלת משניות בע"פ, ומצרפים אנו לו בזה את כרטיס החבר, לשאר הנרשמים ע"י כמ"ע לחברת משניות בע"פ שולחים אנו את כרטיסיהם ע"פ כתבותיהם. גם האנשים המובאים ברשימתו לחברת תהלים נשלח שמם לירושלים ת"ו.

צוינו לשלוח את השמועסן לשלשת האנשים אשר שלח לנו את כתבותיהם, ובודאי מקבלים אותם במועדם, מצרפים אנו בזה את החשבון עבור זה.

נשמח לשמוע ממנו ע"ד פעולותיו הטובות בעניני "מחנה ישראל", ו"מרכז לעניני חינוך" מזמן כתבו את מכתבו אלינו עד עתה.

וידוע בדיני פרשת שבוע זה ואתה תצוה גו' להעלות נר תמיד, שהכהן צריך להדליק הנרות עד שתהא שלהבת עולה מאלי', וענין זה בעבודת האדם בימינו אלה - הנה אמרו (פסיקתא הובאה בילקוט שמעוני זכרי' ד') מנורת זהב כולה אלו ישראל שנאמר כולך יפה רעיתי, והכהן, היינו מי שחננו ה' ובחר בו לשרת לפניו בקדש (יעוין רמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל) עליו להשתדל בהדלקת הנרות, להדליק את הנר ה' נשמת אדם של מכיריו ומיודעיו - ולחזור ולהדליקו עד שתהא שלהבת י' של אור תורה ומצות עולה כבר בהם מאלי', ולא יצטרכו עוד למוכיח ומעורר, ושיעור הדלקה הוא עד בוקר - זה עולם הבא שכולו בוקר (ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א).

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

נג

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 676 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

היתה הגרלה משניות בע"פ: ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו ע' 9 - 10. לקמן אגרות סג. עו, עח-ט. פא. פה. צ.