ספריית חב"ד ליובאוויטש

נה

ב"ה, יום א', א' דר"ח אדר ב', תש"ג

להנכבד והנעלה, וו"ח אי"א, איש אשכולות וכו'

מו"ה מאיר זלמן נ"י הד"ר מושקאט,

פ. א. ב. 176, מאריעטא, א.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ג' שבוע העבר, לפלא שבא בתביעה אלינו, כי מעולם לא קבלנו מאתו לא מכתב ולא דמי חתימה. ובבקשה רבה, אשר כל השייך אלינו יכתוב ע"פ הכתובת שלנו. ובודאי תמולא בקשתו בדיוק.

החוברות אשר קבל עתה, הן חוברות אשר שולחים אנו לדוגמא ולפלא הי' לנו כי לא קבלנו מכ' מכתב מענה כל עת זו.

ועתה שמחים אנו להכניס את מע"כ שי' בין רשימת החותמים ויקבל את החוברות החדשיות תמידין כסדרן אי"ה. ובטח ישלח דמי החתימה. וגם ישתדל לרכוש להן עוד קוראים. כי גודל ערכן הן בטח הכיר מע"כ שי', ונכון לעשות את ה"שמועסן" וה"טאקס" ל"בני-בית" בכל בית יהודי.

מהעלון הלוטה בזה יראה מע"כ שי' גודל העבודה הנעשית ע"י מרכז לעניני חינוך, העומד תחת נשיאות מו"ח כ"ק אדמו"ר שליט"א, בשדה החנוך, ועניני הדפוס השונים שיצאו לאור. שולחים אנו לכ' גם דוגמאות מעניני הדפוס שהופיעו זה לא כבר. בטח גם במחנו יש מקום להפצת עניני דפוס אלה ולהטבת מצב החנוך בכלל. ובפרט רוצים אנו להעיר תשומת לב כ' לענין "מסבות שבת" (דו"ח ע"ד עבודת ה"מסבות" בפרט נשלח לו), ואולי יאות מע"כ שי' לארגן "מסבות שבת" במחנו.

בשמענו שמעו הטוב, בטוחים אנו אשר מע"כ שי' יתענין בכל לבו בעבודת מל"ח ונשמח לשמוע ממנו בקרוב מהנעשה במחנו למען החנוך החרדי.

בעת אשר קם המן ובקש להשמיד להרוג גו' הנה מרדכי, מלבד אשר בקש את אסתר שתתחנן לפני אחשורוש, אסף, כסיפור רז"ל, (מדרש רבה אסתר, בסופו) ילדי ישראל ולמד אותם תורה ובפרט הלכות השייכות לזמן שיבנה בית המקדש, וע"פ ל' חז"ל, עי"ז בטלה גזירת המן.

זאת אומרת, בשעת צרה היא ליעקב, מעיקרי הצלת כל עם ישראל הוא חנוך ילדי - וילדות - ישראל ברוח התורה והיהדות, והשרשת תקות הגאולה - ואל יאוש ח"ו - במהרה בימינו ע"י משיח צדקנו, בלבותם. ואז נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים גו' וליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר.

- בתקוה לשמוע ממנו בקרוב, ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

נה

מהעתק המזכירות.

יו"ר ועה"פ: מל"ח.