ספריית חב"ד ליובאוויטש

ו

ב"ה, ג' י"ב כסלו, צ"ח

פאריז

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נבון ומשכיל

חו"ב וכו'

מהור"י נ"י דזיקובסאהן

ברכה ושלום רב!

חכיתי, בשעתו; למכתבו מבשר מנסיעתו וביאתו שלום לביתו. ואח"כ נודעתי שהיתה ידיעה כזו אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א עתה בבקשה באתי אליו, וזה תוכנה: תחלת חדש תמוז תרצ"ז נתקבל לכאן - על אדרסתי - מן ד. פאטאשניק בלטימורא, טשעק על סך שני מאות דולר, בשביל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

והנה בעל הבאנק אשר לו ניתן הטשעק לגבות, שבק חל"ח ויורשיו פשטו את הרגל והולכים עתה בערכאות ומשפטים.

כדי ליפות כח טענותינו פה, נחוץ פה או הטשעק עצמו (שהוא נמצא או בהבאנק של פאטאשניק, או שכבר החזירוהו לפאטשניק ונמצא אצלו) או, על כל פנים, אם הנ"ל אי אפשר, פוטוגרפיא מהטשעק משני צדדיו. וההקדם בזה ישובח.

ולכן בקשתי, לבא בקשור, אם בעצמו או ע"י עו"ד, עם פאטשניק, ולהשתדל שישלח לכאן בהקדם הטשעק או עכ"פ הפוטוגראפיא וגם הודעת זמן גבית הטשעק בארצה"ב.

איני כותב ישר לד. פאטשניק מפני שאיני מכירו.

וכדי למהר בכל זה כותב הנני מכאן, ולא ע"י הלשכה באטואצק.

ואל בינתו אשען, אשר יכלכל דבר באופן היותר טוב, ות"ח מראש.

אשתמש בהזדמנות זו להזכירו ע"ד מאמרי חה"ש העבר שלוה אצלי, ובודאי יחזירם לי עתה. כן אסיר תודה אהי לו אם ישלח לי ג"כ איזה עקז' מהמאמר הניתן לו בפערכטאלס' (שבודאי הו"ל בדפוס, כדבריו בוינא).

הבטיח לי בוינא, להשתדל בבואו ביתו שלום בהשגת הרשימות - או העתקה

מהם - "אשכבתא דרבי", וכן לחפש אפשר יש איזה רש"ד משיחות ומאמרי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בהיותו בארצה"ב, ובטח יקיים גם הבטחתו זאת.

אסיים באיווי כט"ס ואשאר מחכה מכתבו מענה על כהנ"ל

מ. שניאורסאהן

ו

מגוכתי"ק. ראה גם ארבע האגרות שלאח"ז.

מוהר"י דזיקובסאהן: אגרות נספות אליו - לקמן ז-י. יב-ג.

מנסיעתו וביאתו שלום לביתו: על נסיעתו בתור שליח אגודת חב"ד בארה"ב אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בקיץ תרצ"ז ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד אגרות תתקו-לה.

על אדרסתי.. טשעק: ראה אגרות קודש אדמו,ר מוהריי"צ נ"ע ח"ד אגרת תתפח: את השילוחים הבאים בבקשה לשלוח על שם חתני הרה"ג מוהר"ר מנחם מענדל שליט"א שניאורסאהן.

נחוץ... הטשעק: ראה אגרת שלאח"ז.

בפערכטאלס': שם ביקר אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בקיץ תרצ"ז, כששהה אצל מעיינות הרפואה בפערכטאלסדארף שאצל וינה.

הו"ל בדפוס: בארה"ב.

אשכבתא דרבי: כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, שנרשמו ע"י ה"ר מרדכי דובער ריבקין שגר בתקופה זו בארה"ב. נדפסה בספר מיוחד בשם זה.

בהיותו בארצה"ב: בשנת תר"ץ.