ספריית חב"ד ליובאוויטש

סה

ב"ה, יום ה' י"א אדר שני תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין וו"ח אי"א וכו'

התמים מוהררמ"ז שי'

שלום וברכה!

בתשובה על מכתביו, ואתו הסליחה על האחור והסבה טרדתי בסדור הלוח לחסידי חב"ד שיו"ל ימים אלו.

א) זה מכבר כתבנו להם ע"ד יסוד "בית רבקה", ולפלא גדול שעוברים בשתיקה על כל שאלה זו, ומידידנו כו' מהרש"ל שי' ג"כ לא שמענו טעם מספיק לדיחוי הדבר זמן רב כ"כ, והרי כל יום שעובר הוא אבדה שאינה חוזרת, וכמה ילדות ונערות היו יכולות להעשות בינתיים - בנוגע לעצמן - שומרות תומ"צ - ובנוגע להשפעה על אחרים - מופת וסמל בשנוי הנעשה בהנהגתן ע"י חנוך הראוי בבית רבקה, ובפרט ע"פ המבואר בדא"ח, הנה לו יהא שע"י חנוך הנ"ל, היתה נערה אחת עושה ברכה אחת במשך כל העת נוסף על הרגיל אבל עי"ז נתאחדה בתכלית היחוד ברצה"ע כו' ויחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, ואף שצריך להבין איך הוא זה, אבל אדה"ז מעיד שכן הוא וגם ידוע פס"ד להלכה, שיראה אדם עצמו וכל העולם שקול וע"י מצוה א' כו' (רמב"ם תשובה ג, ד) איז אויף ווען לייגט מען עס אפ? ולא שח"ו וח"ו רצוני לומר מוסר ודברי תוכחה, אבל פלא בעיני יחסם לכל ענין זה, וכותב אני זה במכתבי אליו, כיון שהוא הי' העונה על שאלה זו בשם כל התמימים.

ב) מטובו להודיענו מה הי' סוף דבר ע"ד הבחור... מונקובער וגם בזה יש להעיר ככהנ"ל בשאלה א. והאומנם ענין הספקת והחזקת נער אחד הוא דבר קשה כ"כ שא"א לפותרו.

ג) הוראתו באופן שילוח החבילות נתאחרה, ולהבא יושלח כמש"כ.

ד) בקשתו להקוה"ק והמעות בעתם נמסרו, וכן להרא"פ שי', ומוסג"פ חשבונו, ולמותר - בודאי - לזרזו ע"ד סילוק החוב, כי חסרון כסף מעכב עתה הדפסת איזה דברים.

ה) בקשה רבה להמשיך רשימת הזכרונות, ולהחזיר לי הר"ד ששלחתי לו להעתיקה.

ו) מה היו תוצאות הפצת השמועסן בהאי-סקול?

ואסיים במנהג היום זכר למצות מחצית השקל: אופנה, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, הכל שוין, וע"י מחצה"ש בטלו שקלי המן (מגילה יג, ב) שגם גזירתו היתה על כל היהודים בשוה מנער כו' - ועיין שיחת פורים תש"א בזה - וניצולו ע"י שהיו בתנועות מס"נ, שגם בזה הכל שווין שאפי' קשב"ק כו' - כמ"ש בסש"ב פי"ט כ' - והכל כפתיים אצלו ית' ולא ידעי. והשי"ת יזכנו ב"ב לביאת מ"צ הבא בהיסח הדעת (סנהדרין צז, א) וכמש"כ באגה"ק ס"ד שזהו גילוי בחינת נקודת פנימיות הלב, שמצד זה כל ישראל למגדול ועד קטן, כולן מתאימות ואב אחד לכולנה וכמ"ש סש"ב פל"ב (משא"כ מצד מקורן בא"ח דחלוקין בגדולתן ומעלתן).

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

סה

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 2 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהרמ"ז: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

יסוד "בית רבקה": לעיל אגרות מז-ח.

הבחור... מונקובער: דלעיל אגרת נא.

הרא"פ: ה"ר אברהם פריז.

רשימת הזכרונות: ראה לקמן אגרת פב, ובהנסמן בהערות שם.