ספריית חב"ד ליובאוויטש

סז

ב"ה, עש"ק פ' פרה תשג"ה

אל התלמידים התמימים שיחיו במאנטרעאל

שלום וברכה!

במעטפה מיוחדת שולחים אנו לכם עשרים העתקות ממכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א לאחד העוסקים בועד לתעמולה ע"ד חנוך חרדי.

מטעם ידוע לנו מרשים אנו לחלק את המכתב הנ"ל רק בין המשתתפים בעבודת המרכז לעניני חנוך ע"י עבודתם בשדה תעמולה ע"ד חנוך. יסוד "מסבות שבת" והדרכתן, הפצת עניני הדפוס של המל"ח וכדומה.

נא להודיענו את רשימת האנשים אשר נתתם להם את המכתב הנ"ל בצירוף כתובתם, ובמה משתתפים בעבודת המל"ח.

באם נחוצות לכם עוד העתקות מהמכתב הנ"ל כדי לחלקם עפ"י התנאים הנ"ל, נא להודיענו, ונשלח לכם אי"ה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

סז

נדפסה באגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז ע' קכו בשוה"ג לאגרת א'תתקמח, שעלי' מוסבת האגרת שלפנינו.