ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז

ב"ה, כ' טבת, צ"ח

פאריז

כבוד הרה"ג הוו"ח אי"א נבון ומשכיל וכו'

וכו'

הרה"ח הר"י נ"י

ברכה ורוב שלום!

ע"פ ההוראה מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מוסג"פ טשעק על סכום שלש מאות דולר. ו"זהו ע"ח אותו הענין המדובר בואלדסענאטאריום", כלשון המכ אלי. ומטובו לאשר קבלת הטשעק וגביתו, לכאן.

קבלתי מכתבו מיום ה' לחד"ז, והגיעני ג"כ הטשעק הישן של פאטאשניק, ות"ח על טרחתו.

ועתה אקוה אשר כדבריו במכתבו, יגיעו ימים אלו גם שאר הדברים. היינו מאמרי חה"ש, מאמרי פרעכטעלס' וכו'. והעיקר כל הרשימות שאפשר להשיג מימי היות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א במדינתם הן משיחותיו עם יחידים או ברבים וכו' וכו'.

ת"ח נתונה לו מראש, אם יודיעני מהנעשה בחלק הדפוס וההעתקה אצלם בפרט.

ובזה אשאר ידידו ודו"ש מאוה לו כט"ס

מ. ש.

ז

מגוכתי"ק. לתוכנה ראה אגרת שלפנ"ז.

הר"י: דזיייקאבסאן. אגרות נוספות אליו - לעיל אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

כלשון המכתב: מכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.