ספריית חב"ד ליובאוויטש

ע

[ניסן תש"ג]

...ובחדש גאולה זה: הנה אמרז"ל (ר"ה, י, ב ושם) שרא"א בתשרי עתידין להגאל (ועיי"ש כז, א תוס' סד"ה כמאן) ומפרש טעמייהו דר"א יליף שופר מר"ה ולר"י ליל שמורים המשומר ובא מוימ"ב.

וי"ל דלשיטתייהו אזלי בסנה' (צז, ב) דרא"א דנגאלין ע"י שמעצמן עושין תשובה - שוב ראיתי שכ"כ בסי' מהרי"ד - וזהו ג"כ הילפותא משופר דר"ה וע"פ מ"ש הרמב"ם בהל' תשובה (פ"ג, ה"ד) ועייג"כ ויק"ר (פכ"ט) שופר אם שפרתם כו' תשרי ותשבוק ותכפר כו'.

ורי"א דאפי' אין עושין כו' הקב"ה מעמיד להן כו' ומחזירן למוטב, והוא כמו ביצי"מ שנגאלו בזכות קבלת התורה (שמו"ר פ"ג) ואמרז"ל (שבת פח, א) כפה עליהם כו' מכאן מודעה כו'.

והנה ידוע שיש עולם שנה נפש, והנ"ל הוא בשנה ונפש, ואואפ"ל דבעולם החילוק הוא ע"פ פשוט, דלר"א צ"ל זכו דוקא וא"כ הוא ענין אחישנה, ור"י אפ"ל גם לא זכו בעתה. ומבואר הנפ"מ בעולם בתו"א סד"ה עד דלא ידע ובשערי אורה סד"ה יביאו לבוש מלכות.

והנה בכ"ז אינו דומה למודעה רבה דמ"ת, כי א[ז] עדיין לא היו מצווין ויש טענת אונס, משא"כ עתה דמצווין, ע"י האונס עושין בלב שלם, וכמו שביאר הרמב"ם (גירושין פ"ב, ה"כ) דמי שתקפו יצה"ר לבטל מצוה כו' והוכה עד שעשה כו' אין זה אנוס כו' מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות כו'.

בברכת חג כשר ושמח לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ע

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1292. לתוכנה ראה אגרת שלפנ"ז.