ספריית חב"ד ליובאוויטש

עא

ב"ה יום א' יג ניסן תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו:

א) ע"ד "בית רבקה", אמנם ידוע עד כמה שטרודים אתם באלה הענינים הצבוריים שהנכם עוסקים בהם, ואשר עומדים ברומו של עולם ואי אפשר להרפות מהם חלילה אף במקצת.

אבל בשים לב, כי יסוד בתי ספר לנערות על טהרת הקדש הוא בזמן הזה ובמקומות אלה שאלה של הצלת נפשות בנות ישראל, וגם כי החנוך של הבנות משפיע במדה מרובה גם על החנוך של אחיהם, על הרוח של משפחתם, ועל טהרת האויר ברחוב היהודי בכלל, בשים לב לכל הנ"ל איני יודע אם הענין סובל דיחוי.

ומי מכם יודע כי אתם היחידים במדינתכם מהידועים לנו שאפשר לפנות אליהם בהצעה כזאת

וכל זמן שלא עלה עדיין בידכם ליסד ב"ס לנערות, ראוי עכ"פ להשתדל בסידור מסבות שבת לנערות, שזה יותר קל. והנסיון הראה, כי מסבות האלו משפיעות אח"כ על חברותיהן ללכת ל"בית רבקה", ובכלל בשנוי הנהגתן לטובה.

ב) בענין הבחור מואנקווער, איני יודע טעמם בשלילת הענין (ואף שאינני על אתר, בכ"ז אין דעתי מסכמת עמהם כלל וכלל בזה, אבל מעולם הנני משתמט מהנהגה של "קבלו דעתי" ואף בנדו"ז כן הוא) אבל, בכל אופן, צריכים אתם לענות להרב שכתב אודות הנ"ל מכתב מנומס בצרוף טעם, המתקבל גם אצל אחרים, מפני מה דחו בקשתו, ויהי כבוד חברך חביב כו'.

ג) בקשתו בעניני הדפוס נתמלאה, וכן המעות שנתקבלו (נו"ן שקל) נתחלקו כהוראתו.

ד) בכתיבת הס"ת עומדים כבר בע"ה בפ' האזינו, ולכן כל הרוצה להשתתף באותיות צריך למהר בזה. ולדוגמא: אפי' מחבריו התמימים ישנם שלא נרשמו עדיין!!

עא

נדפסה באגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח ע' פו והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוהר"ר מנחם זאב: גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

בית רבקה: בעיר מונטריאל. ראה לעיל אגרת מח.

הבחור מואנקווער: דלעיל אגרת נא. סה.

הס"ת: של משיח. ראה לעיל אגרת כט. לקמן עח. פו.