ספריית חב"ד ליובאוויטש

עג

ב"ה יום ג' כ' אייר תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין אי"א וו"ח וכו'

הרב התמים

מהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכב ניסן וגלויתו מכז ניסן ומכתבו מח' אייר: א) משתתפים אנו בשמחתכם לרגלי קנין הבנין עבור הישיבה ושולחים לכם את ברכותינו מקרב לבב.

ב) נהנינו לקרוא במכתבו ע"ד פעולות הטובות שנעשו בע"ה במחנכם בכלל, ובפרט מה שנוספו תלמידים לישיבה, הרושם הטוב מהאספה הפומבית, ויסוד "מסבות שבת" לנערים ולנערות.

ג) טוב מאד שהתחלתם כבר לדון ע"ד יסוד "בית רבקה" והבה נקוה כי הרצון הטוב יצא בע"ה מן הכח אל הפועל בהקדם הכי אפשרי.

ד) ע"ד סדר ההנהגה במסיבות שבת יוכלו להודע מאלבום ששלחנו לו, ומהדו"ח ע"ד מסבות שבת אשר שלחו לו מכבר ומהאינסטרוקציות למדריכים ולמדריכות אשר שלחנו לכם.

ובאם יש לכם שאלות מפורטות הנה נא לכתוב לנו אודותן.

ה) צוינו לשלח לו את עניני הדפוס במספר שבקש.

ו) שמחנו לשמוע כי עלה בע"ה בידי הר' ר"י שי' וויינבערג ליסד "מזהירי שבת" גם קראנו הכתוב בעתון ע"ד פעולותי'.

בטח יודיענו לעתים קרובות מכל הנפעל ע"י "מזהירי שבת".

ז) נהנינו מהודעתו ע"ד פעולות הג' אהרן שי' קליין, נתן שי' פעליג ואליעזר שי' סילווער.

ח) הכרטיסים לבקר את "מסבות שבת" אשר הדפסתם ושלחתם לנו לדוגמא אמנם מצאו חן בעינינו, אבל איננו מבינים איך יוכלו להשתמש בהן בשבת, ובאם גם יודיעו המחלקים בעת חלוקתן כי אין להביאן בשבת, סוכ"ס השכחה מצוי' גם בין המחלקים, והמקבלים את הכרטיסים עלולים, כרגילות תמיד בכרטיסי כניסה, להביאן בשבת.

ולבד כל זה, הנה יש לחוש משום מראית עין של הרואים את הכרטיסים ואינם יודעים את התירוצים על הקושיות המתעוררות לרגלי זה.

ט) גלושטיין שי' מסר אחד עשר דאללאר ו-50 סענט עבור הס"ת.

י) בענין "שיחות" אשר יצאו לאור עוד בריגא ובורשא, נא להודיענו לאיזו מהן הוא מכון בכדי שיקל לנו לברר אם אפשר להשיגן.

יא) ר' אלי' נחום שי' בארענהאלץ, מוכר ספרים בטאראנטא, בתוך שאר דברים כתב לנו כי כדאי שיבא מי שמה לאיזה זמן, כדי לחזק את ענין טהרת המשפחה, אולי אפשר לכם להתענין בדבר...

עג

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 420. אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח ע' פז והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כבוד.. גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

קנין הבנין עבור הישיבה: במונטריאל. ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרת א'תתקפב.

מסיבות שבת.. בית רבקה: ראה לעיל אגרת מח.

וויינבערג.. מזהירי שבת: ראה לקמן אגרת פב.

הכרטיסים לבקר: ראה לקמן אגרת עה.