ספריית חב"ד ליובאוויטש

עה

ב"ה, א' סיון תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס

שלום וברכה!

במענה על גלויתו מכ"ז וכ"ט אייר:

א) צוינו לברר ע"ד הט"ק והיארמירקלאך.

ב) משום טעמים של חה"ש, מראית העין, לזות שפתים וכו' וכו' אין נראית בעינינו כלל וכלל שיטת חלוקת כרטיסי הכניסה ליום שבת קודש.

ג) לפלא שלא הודיע כמה לשלוח מהשמועסען דסיון.

ד) מוסג"פ הר"ד דימים הראשונים דחהמ"צ - אינו מוגה - המ"מ עה"ג הם שלי - ע"מ להחזיר, כמובן.

בברכת קבלת התורה בשמחה ובפנימיות לו ולכל אחיו שי'

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

עה

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ד ע' 343 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כבוד.. גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

כרטיסי הכניסה ליום שבת קודש: כדלעיל אגרת עג סעיף ח.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.