ספריית חב"ד ליובאוויטש

עו

ב"ה, ג' ה' סיון, תשג"ה

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נבון ומשכיל וכו'

התמים

מהור"ר... שי'

שלום וברכה!

על יסוד מה ששמעתי ע"ד כת"ר ומהותו, הנני כותב בלי הקדמות. - בודאי ידוע לכת"ר בפרטיות ע"ד עבודת "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חינוך" אשר נוסדו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א זה מכבר, וכמה מפרטי עבודתם וסניפי' נתבארו ב"הקריאה והקדושה", בשיחות כ"ק אד"ש, בקובץ "היום יום" ועוד.

- מובן מאליו שאין כוונת המייסד שיסתפקו מחנ"י ומל"ח בעבודה בארצה"ב וקאנאדא, בלבד, כ"א שימצאו אנשים המתאימים לרוח הפרוגרם הנ"ל במקומות שונים, ואנשים אלו יקחו על שכמם העבודה במקום דירתם, בעצמם ובהתעוררות מכיריהם שיסייעו בידם.

- והנה איזה פעמים כתבנו לכת"ר ע"ד עבודה במקצועות הנ"ל, ולא נתכבדנו במענה. ובאשר עתה הזמן גרמא באתי בזה עוד הפעם, והוא:

א) סיום ש"ס משנה בע"פ נקבע ליום א' טו"ב סיון ואז יעשו גם הגרלה לשנה הבע"ל המסתיימת א"ח השבועות תד"ש. - מטרת חברת משניות בע"פ נתבאר היטב בקובץ מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א השני, אשר בטח הגיע לידו זה מכבר - ומפני ריחוק המקום שא"א לעורר את כאו"א מכאן הננו להציע לפניו, שיקח ע"ע ריכוש חברים לחברה זו, ויחלקו ביניהם ש"ס משניות בע"פ, אם בהשתתפות עם ידידנו אנ"ש אשר במאנצעסטער אשר עשו כנ"ל עוד בשנה העברה, או בחבורה בפ"ע, ובאופן שיקבעו הסיום ליום אחד הוא אחה"ש תד"ש, ות"ח אם יודיענו מפעולותיו הטובות בכל זה.

ב) במשך הזמן הו"ל פה כמה מעניני דפוס, וגם בזה הכוונה שיתפשטו בין השדרות היותר רחבים, - וידוע הדיוק בל' יפוצו מעינותיך חוצה, חוצה דוקא (עיין שיחת שמח"ת תר"ץ אות ל"ב). - והצעתנו לפני כת"ר לקחת על שכמו הטרחא, למצוא איש המתאים שיתעסק בהפצתם ומכירתם (שלא יהי' אסיא דמגן מגן שויא) למען אשר באופן כזה יגיעו לאנשים רחוקים ג"כ, וכדי שלא לעכב הדבר נשלח לע"ע - ע"ש כת"ר - עשרה מכל מין, ומטובו להודיע מקבלתם, ות"ח מראש אם יענה בהקדם על כל הנ"ל.

בודאי זוכר כת"ר ע"ד מכתבו אלי בענין הצמצום, והנה יתבונן האדם לו הי' נמצא בזה המקום ובזו הרגע אתו עמו ממש: האדמו"ר שלו אדמו"ר הזקן, הבעש"ט, האריז"ל, רשב"י בעת האידרא, ר"ע בעת דרשו במעשה מרכבה, כה"ג כמו שהוא בקה"ק וכו' וכו' עד מרע"ה ברגע מ"ת - הלא לא הי' לו שום תפיסת מקום ומציאות כלל, והנה באה תורת הדא"ח ופסקה למסקנה, שאין הצמצום אלא באור ולא ח"ו במאור, והמאור נמצא עתה פה ממש כמו שהוא נמצא בקה"ק דעולם העשי', ברגע מ"ת על הר סיני, בעולם האצי', בעולמות הא"ס כמו שהוא לפני הצמצום הראשון כשהי' אור הא"ס ממלא את כל המציאות!

בברכת קבלת התורה בפנימיות, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

יו"ר ועד הפועל

עו

חלקה הראשון נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 421 והשני בחט"ו ע' 471 והושלמה ע"פ כתי"ק.

מהור"ר: ירחמיאל בנימינסון.

סיום ש"ס משנה בע"פ: ראה לעיל אגרת נג, ובהנסמן בהערות שם.

בקובץ.. השני: שלהי תש"ב. ראה לעיל אגרת כג.

שיחת שמח"ת תר"ץ: לקוטי דבורים ח"ב שיא, א.

מכתבו אלי בענין הצמצום: הנזכר לעיל יא.