ספריית חב"ד ליובאוויטש

עח

ב"ה, יום ו' ח' סיון, תשג"ה

כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח הנודע לתהלה

אי"א

חו"נ בעל מדות תרומיות וכו'

מוהר"ר מנחם צבי שליט"א ריבקין

מאנטשעסטער

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מקודם חה"פ

א) בקשתו ברכה נמסרה לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ובטח יקבל מענה ישר.

ב) בכתיבת הס"ת לקבלת פני משיח כבר הגיעו לפ' האזינו, ולכן כל הרוצה להשתתף - ובמשך זמן הכתיבה - עליו להזדרז בזה.

ג) סיום ש"ס משנה בע"פ נקבע ליום א' טו"ב סיון, ואז יעשו גם הגרלה לשנה הבע"ל - עד א"ח השבועות תד"ש, ובודאי, אשר כת"ר, בעזרת ידידינו שי' אשר במחנו הט' יסדרו גם אצלם חלוקת ולימוד משניות בע"פ, וביתר שאת משנה שעברה.

וזאת למודעי, אשר כוונת חזרת משניות בע"פ אינה רק בשביל בני הישיבות ויושבי אהל, כי אם בשביל כל בית ישראל, היינו שגם בעלי עסק ילמדו איזה פרקים בע"פ, ובלכתם בחוץ בעמדם בחנות וכה"ג יחזרו עליהם, כדי לטהר את האויר, ובודאי הגיעם זה מכבר קובץ מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א השני, ויעו"ש שיחתו בזה.

ד) שלחנו ע"ש כת"ר במשך הזמן כמה מעניני דפוס שיו"ל פה על ידי "קהת", ובודאי הגיעו במועדם, כן נשלח לו עוד מ"סדר ברכות ותפלות" כהוראתו, ותודה רבה אם יודיענו מקבלתם, וכן אם שלחו - וכמה - חלופם לאה"ק.

וגם בזה מה טוב הי' אם הי' מארגן, ע"י מי מעושי רצונו, ועד להפצת ומכירת ענינים אלו, אשר הועד הי' מודיענו כמה עקז' לשלוח מכל סוג, והי' מתעסק בהפצתם ומכירתם.

ה) התמים חוב' ח' נשלח לו כבקשתו, וכן הקובץ היום יום.

ואסיים באיווי אשר ע"י ההרגש בפנימיות זמן מתן תורתנו - שבזה אין שינוי, ומה להלן באימה כו' אף כאן באימה כו' - וע"י ענין חג השבועות שתלוי בספה"ע שלרוב הפוסקים הוא רק מדרבנן בזמה"ז, כי פעולת עבודת הבירורים תתגלה רק לע"ל בגמר הבירורים (ולפי שישנה גם עתה לכן י"א שספה"ע הוא מה"ת, עיין סש"ב פמ"ו תו"א ס"פ בראשית ועוד) נזכה לחג הביכורים כשיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו.

לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

עח

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 433 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

הס"ת.. האזינו: ראה לעיל אגרת עא.

סיום ש"ס משנה: ראה לעיל אגרת עו.

סדר ברכות ותפלות: ראה לעיל אגרת סח.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.