ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח

ב"ה, ד' ב' ניסן, צ"ח

פאריז

כבוד הרה"ג הוו"ח אי"א נבון ומשכיל וכו'

מהור"י נ"י

שלום וברכה!

ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, מוסג"פ טשעק ע"ס ארבע מאות דולר - 400$, והוא "ע"פ המדובר בהיותו בפערכטאלסדארף". ומטובו לאשר קבלתו, בפו החוזרת, לכאן.

החותם באיווי חגה"פ כשר ושמח

מ. ש.

אם כבר הגיע זמנו, ודאי ישלח חזרה מאמרי דא"ח דחה"ש העבר, שלוה אצלי בהיותו בוינא, ות"ח מראש.

ח

מגוכתי"ק. לתוכנה ראה שתי האגרות שלפנ"ז.

מהור"י: דזייקאבסאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ו, ובהנסמן בהערות שם.