ספריית חב"ד ליובאוויטש

פב

ב"ה יום ב' ב לחדש תמוז, ה'תש"ג

כבוד ידידנו האברך המצוין וו"ח אי"א

הרב התמים מוהר"י שי' וויינבערג

מאנטרעאל

שלום וברכה!

במענה על מכתביו בבקשה לברר טעם אי קבלתו מענה על מכתביו לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א המספרים פרשת עבודתו בעניני שמירת שבת וכיו"ב.

הצעתי עד"ז עוד לפני חה"ש ושבוע זה עוד הפעם, והנה סמוך לחה"ש מלפניו ואחריו לא הי' הזמן גרמא לעני' כ"א בענינים תכופים ביותר, ובודאי שבוע הבע"ל יקבל מענה על שאלותיו מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

בהזדמנות זו אעורר אותו עוה"פ על המשך רשימת הזכרונות משנות תרצ"ט - ש"ת, שהפסיק בהם בתחילתם.

וצ"ע במ"ש אם יום תעזבני יומים אעזבך אם הוא רק בתורה (וכן משמע קצת בזהר ח"ג לו, א) או שהוא גם בשאר ענינים של קדושה (לכאורה כ"מ ברש"י - דברים יא, יג - שהביא זה בהמשך לוהי' אם שכוח תשכח המדבר ביר"ש) או שהוא ענין טבעי ושייך בכל ענינים שאפשר בהם שכחה, ויל"ע בהמשלים שהובאו ע"ז ירוש' סוף ברכות.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

פב

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 267 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהר"י שי' וויינבערג: אגרת נוספת אליו - לקמן קיט.

פרשת עבודתו בעניני שמירת שבת: ראה לעיל אגרת עג סעיף ו.

רשימת הזכרונות: ראה לעיל אגרת לז סעיף ב. סה. לקמן פו. קיז. קלא. קטע מזכרונות אלו נדפס בס' "שמועות וסיפורים" ח"ג (ה"ר רפאל נחמן כהן, כפר חב"ד תשל"ז) ע' 220 - 230.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.