ספריית חב"ד ליובאוויטש

פד

ב"ה יום ב' ט"ז תמוז ה'תש"ג

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהור"ז שי' הלוי

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל, ומוסג"פ קבלה על נדבתו שני (2) דאללאר בשביל "מחנה ישראל".

הנדבה להישיבה ולכולל חב"ד נמסר להם, ובטח יושלח לו קבלה ישר מהם.

כרטיסי חבר לחברת משניות בע"פ נשלח זה מכבר לבניו שי', ובודאי הגיעם במועדם.

הייתי מציע לכת"ר להשתתף גם בשאר עניני "מחנה ישראל" וה"מרכז לעניני חנוך".

ואשר אדמה אני אשר בנקל ביכולת כת"ר לפעול בהנ"ל בפרט הוא בשתים: א) הפצת הקונטרסים והשיחות שנדפסו - בין כל אלו שיש לו השפעה עליהם ע"י הסברת גודל ערכם בהתעוררות לתשובה ויר"ש, ובפרט בזמן הזה עקבתא דמשיחא, ומבואר ענין לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה במכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הנדפסים בקובץ מכתביו השני.

ב) לראות שגם בניו שי' יפיצו שיחות הנ"ל וה"שמועסן" - באידיש

ובאנגלית - הנדפסים בשביל ילדי וילדות בנ"י ותוכנם ענינים המקרבים את הילדים לתורה ויהדות.

המחיר של הקונטרסים שיחות ו"שמועסן" הנ"ל מצער היא, והמתענין בהם בודאי ירצה לקנותם. והכל תלוי בזה שימצא איש שירצה וידע איך להסביר תוכן השיחה או הקונטרס לאלו שאין יודעים עדיין מהאור כי טוב הוא.

ובודאי ידוע לכת"ר תורת אדמו"ר הזקן ע"פ מה' מצעדי גבר כוננו וז"ל: אז א איד קומט אין א ארט, איז עס צוליב א כוונה טאן א מצוה הן א מצוה שבין אדם למקום והן א מצוה שבין אדם לחבירו, א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז ער דער כח המשלח.

וכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א כותב בא' ממכתביו: מצינו דעיקר חיבתו של הקב"ה לאברהם אע"ה הי' למען אשר יצוה - כפירושו - יחבר - את בניו ואת ביתו, היינו דכל גודל עבודתו בהנסיונות אינו בערך לגבי הא דיצוה ויחבר אחרים, מה שיזכה אחרים.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

פד

מהעתק המזכירות.

תורת אדמו"ר הזקן: היום יום י' תמוז.

בא' ממכתביו: אגרות קודש שלו ח"ו אגרת א'תריז. וראה גם שם ח"ג אגרת תרנט.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.