ספריית חב"ד ליובאוויטש

פו

ב"ה יום ה' יט לחדש תמוז, תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצויין וו"א אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' לח"ז והגלויות שקדמו לו:

א) לר"י שי' וויינבערג כתבתי ובטח נתקבל כבר, ועוררתיו ע"ד המשכת רשימת הזכרונות שנפסקה בראשיתה והרי השכחה מצוי' וכו'.

ב) נתקבל מכבר 22.75 דאללאר מהתמים יעקב לעמאן, במכתבו מיום ה' - כ"ה שקל. ובאתי להציע: באשר החוב שלהם הולך וגדול, אי ההכנסה מהעניני דפוס מונע בידנו מלהו"ל כמה וכמה דברים נחוצים, לכן מהראוי להשתדל א) למצוא נדבן שיסלק את החוב הישן ועכ"פ רובו, ב) למצוא נדיבים, אשר יקחו ע"ע הוצאת הדפסת איזה קובץ, שיחה, שמועסן מחדש א' או ב' וכה"ג (וכמובן יודפס שם המנדב, וכמו שעשינו בקובץ מכ' שני, חנוך לנער וכו') ובודאי, ביחד עם אחיו התמימים שי', ימצאו דרך להביא הנ"ל מן הכח אל הפועל.

ג) החבילה עם המכתבים לקלאצקין חזרה אלינו משום איזה סיבה, אבל כבר שלחנו אותה שוב, ותמהים אנו מה שלא קבל אותה עדיין, כשיפיצום אל נא ישכחו למחוק מהקעפול את התיבות "צו דר' קלאצקין".

ד) בנוגע להעתקת המאמר מהקוה"ק "פארוואס משיח קומט ניט" והפצתו כשאדע חוו"ד כ"ק מו"ח אד"ש בשאלה זו, אכתוב לו.

ה) תודה על המשא ומתן עם הסוכן מהעתון בדבר הפצת הוצאתינו, ונקוה לשמוע ע"ד תוצאות טובות בפועל.

ו) מוסג"פ כרטיס חבר משניות בע"פ להרח"ש שי' גרינהאט (מה טוב שיודיע בכל פעם, אם צריך לכתוב תואר הרב, א"ל) וא"י מפני מה לא קבל ע"ע.

ז) הר"ד דחה"פ קבלתי, ומוסג"פ ר"ד די"ט כסלו תשג"ה - ואינו מוגה - ע"מ להחזיר, כמובן.

ח) מרשימת הקונטרסים ששלח ע"י הת' גלושטיין שי' כבר נמסר לו שאינם. אם יתקבלו יודיעוהו.

ט) מספרי הריא"ז מרגליות יש אצלי רק הס' עמודי ארזים יעויי"ש ג. א ע"ד כופיתא דחמרא המוזכר בשיחת יט"כ הנ"ל, ובדף מג, א ע"ד הצ"צ) שאר ספריו לא ראיתי. היש אצלו כפולין?

י) כ"ק מו"ח אד"ש יסע לנוח, כנראה, למקום שהי' אשתקד.

יא) השמועסן מחדש תמוז נשלחו לו טרם הגיע לידנו מכתבו ומשום זה נשלח כמו שכתב במכתבו הראשון... מכל אחד. ונא להודיענו תיכף כמה לשלח מחדש מ' אב.

יב) אך היום הגיעו לרשותנו סכום מצומצם של הס' "חכמי ישראל בעש"ט", המחיר פ"ה סענט, בלי הכתב והמכתב - ע"ה סענט.

יג) שלחנו לו לדוגמא ט"ק אחד ומצנפת אחת, והנה התמים ר"ז שי' שעכטער התחיל להתעסק בזה ע"פ מכתב שקבל ממנו, ושבעתי רצון מזה כי מפני כמה טעמים נכון שהמו"מ עד"ז ובכלל כל עסק הט"ק יהי' שלא בהשתתפותינו.

יד) הנתחדש דבר מה ע"ד בקשת בארענהאלץ?

טו) ע"ד עניני הקוה"ק נמסר להמערכת.

טז) בהזדמנות זו מעורר עוה"פ שישנם גם מחבריו ובפרט מהבעה"ב ואנ"ש שבמחנם שע"ע לא השתתפו עדיין בכתיבת הס"ת.

יז) איך הוא המצב בעניני מסיבות שבת, בית רבקה והעבודה בקעמפ בימי הקיץ?

יח) את הבענטשערלאך נשלח לו אי"ה בשבוע זה.

יט) יצאו לאור "ספרנו" חלק ראשון וחלק חמישי, דוגמאות יקבל יחד עם הבענטשערל מוסג"פ סקירה אודותם, מהראוי לפרסמה בעתונות שבמדינתם. וכשתמצאו לנכון רשאים אתם גם להקציב על חשבון המל"ח סכום בלתי גדול למודעה בזמן המתאים לפי תנאי מדינתם (אם עתה או לפני התחלת זמן הלימוד).

כ) שלחו לו דוגמא מ"שמע ישראל" מחירו 15 סענט, ולפלא שלא אישר קבלתו, גם שולחים אנו לו לדוגמא "חנוך לנער" מחירו 30 סענט.

ונחכה למענה על כהנ"ל.

ולסיים מענין הפרשה דשבת זה, אמרז"ל (ברכות יב, ב) בקשו לקבוע פ' בלק בק"ש כו' משום דכתיב בה האי קרא כרע שכב כארי גו'. ובס"א גרס קרא דהן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, וע"פ מ"ש בתנחומא ע"פ זה: עמדו משנתם עומדים כאריות חוטפים ק"ש וממליכים להק' כו'.

ולהבין דיוק הדמיון לארי דוקא ושייכותו לק"ש- ועיין תוספתא דשביעית ספ"ו דחטיפה היא תכונת הזאב וכ"ה ג"כ בב"ר פצ"ט -

אך - ענין ק"ש הוא יחוד השם ושממליכים להק', היפך הסברא דשתי רשויות ח"ו.

וכשמתבונן באמיתית ענין היחוד (וכמשנ"ת בשהיוה"א ובכ"מ) שהוא איך שאין עוד מלבדו ואין דבר נפרד, הרי בא לזה שבכל דבר וענין ישתמש בו לעבודת קונו, ולכן בא תומ"י לואהבת את ד"א בכל לבבך בשני יצריך (ברכות נד, א) גם ביצה"ר (לקו"ת רד"ה שמע ישראל), ועדמ"ש הרמב"ם בהל' דעות פ"ג ה"ג: נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו עובד את ד' תמיד כו' ואפילו בשעה שבועל כו', אף שארז"ל (יומא סט, ב) דאי לאו יצה"ר פסק החימום (וצע"ק בתו"א בד"ה ומרדכי יצא). - ובדקות יותר יובן מתורת הבעש"ט ע"פ כי תראה חמור גו' עזב תעזב עמו. - וזהו הדמיון לארי, דארז"ל (ב"ק טז, ב) דאורחי' לאכול מחיים דוקא ולא לאחר מיתה, היינו שגם ביצה"ר יקיים ואהבת את ד"א, ועיג"כ ב"מ (פד, א) א"ל חילך - זה הכח גופא שע"י שוור לירדנא - לאורייתא.

ולכן השכר על הן עם כלביא יקום גו' הוא מדה כנגד מדה כרע גו' מי יקימנו, דכיון דביצה"ר גופא קיים ואהבת, הרי שלום בעיר קטנה שלו ובמילא שלום גם בעולם.

ולהעיר מט"ז או"ח סו"ס תקפ"ה בפי' ר"ת שופר. ועיין אוה"ת ע"פ ואיבה אשית ס"ג, וכנראה זהו מדרי' יותר גבוה, והנ"ל הוא שייך למשנ"ת בדרושי פרה אדומה בענין בשני יצריך, ולכן לא העיר באוה"ת לדרושים אלו.

ועיין בלקו"ת ד"ה ואהבת סוס"ב וס"ג.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

פו

קטע האחרון נדפס בלקו"ש ח"ב ע' 691 והושלמה והוגהה ע"פ צילום האגרת. קטע אחרון זה נכתב גם באגרת ט' תמוז (אולי בהמשך לאגרת פג דלעיל) שאז היתה פרשת בלק ולכן מתחיל בה "פרשה דשבוע זה". ואגב גררא נמשך לשון זה גם בהעתק אותו קטע לאגרת יט תמוז שלפנינו. לשון זה נשאר בהעתק המזכירות וממנו נעתק ללקו"ש שם, אמנם בטופס הנשלח תוקן "פרשה דשבת זה", ר"ל שבת העבר. כך באו בו עוד כמה תיקוני לשון.

כבוד.. גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

לר"י.. כתבתי: לעיל אגרת פב.

המכתבים לקלאצקין: אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרת א'תתקפח, שנדפסה בשעתה בקונ' בפ"ע ובגליון גדול, ע"מ לפרסם. ראה לקמן אגרות צ. צו.

המאמר מהקוה"ק "פארוואס משיח קומט ניט": בגליון 28 טבת תש"ג.

כ"ק.. אשתקד: בחורף תש"ב במוריסטאון. ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו אגרות א'תרלה. א'תרעז. ח"ח ב'תסא. ב'תפא.

בקשת בארענהאלץ: דלעיל אגרת עג.

מעורר עוה"פ: ראה גם לעיל אגרת עא.

מסיבות שבת בית רבקה: ראה לעיל אגרת מח, ובהנסמן בהערות שם.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.