ספריית חב"ד ליובאוויטש

פט

ב"ה יום א' ז' לחדש מנ"א, תשג"ה

כבוד הנעלה וו"ח אי"א עסקן נמרץ ורב

פעלים כו'

מהר"ש שי' פאלמער

שלום וברכה!

ת"ח על השאלה לשלום כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, מצב בריאותו הוא ע"ד הרגיל, ומובן אשר חום השורר שבועות אלה גם הוא פועל חלישות, וחבל על אשר עד עתה לא הי' ביכולתו לנסוע לנאות דשא לנוח ולהנפש מעט מן העבודה העמוסה עליו.

והרופא לכל בשר בטח יחון בריאותו, וילך הלוך וטוב כאו"נ כל ידידנו ואנ"ש שיחיו.

בתודה הננו לאשר קבלת המחאתו על סך קי"ב דולר וחצי להוצאת הדפסת שיחות חה"פ של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

כן קבלנו כסכום הנ"ל מכבוד הוו"ח אי"א נכבד ונעלה כו' מהר"י שי' כ"ץ, ולכן מוסרים אנו את הכתבים להדפסה, ותיכף כשיו"ל יושלח לו.

נוספת על התודה ברכת מזל טוב, על שזכה בענין חשוב כזה, להיות מן המזכים את הרבים, להאיר בע"ה את נפשם באור דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ולהתעורר עי"ז לתורה, לעבודה ולגמילות חסדים.

במאורעות ימים אלו דחדש מנחם אב, אמרו רז"ל בסיבת החורבן, אשר בית ראשון חרב על מאסה של תורה שלא היתה חשובה בעיני ישראל שבדור ההוא אף שעסקו בה (בבא מציעא פה, ב), ובית שני חרב על עון שנאת חנם (יומא ט, ב).

ולכן מצינו אשר בנין בית מקדש ראשון

- שהיתה קדושתו שלמה, משא"כ בית שני שחסרו בו ארון וכו' (יומא כא, ב) -

נבנה דוקא ע"י שלמה, אשר שלמה הי' שמו כי שלום ושקט הי' בימיו (דה"י כב, ט) אפילו עם אותם העמים אשר נלחם עמהם דוד אביו

- היפך בתכלית משנאת חנם -

וגם לימד תורה את העם והשתדל ע"י ענינים של יראת שמים שיאחזו ישראל בתורה כסיפור רז"ל (עירובין כא, ב)

- היפך בתכלית ממאסה של תורה -

ובכל זמן ומקום הנה כל איש העושה פעולה לזכות את הרבים, מפני אהבת ישראל שבקרבו חנם בלי פני', ובפרט פעולה המביאה סוף כל סוף לחיזוק התורה והיהדות מקרבת גאולתינו ובנין בית המקדש ע"י משיח צדקינו, אשר גם הוא כשיבוא אינו פותח אלא בשלום (ויקרא רבה ספ"ט).

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

פט

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1333 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהר"ש שי' פאלמער: אגרת נוספת אליו - לקמן קה.

הדפסת שיחות חה"פ: שנדפסה ע"י הרח"ש פאלמער וע"י יבדל"ח הר"י כץ. ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרת ב'פה, ובהערות שם. לקמן צב. קה-ז.

במאורעות ימים אלו: ראה גם לקמן אגרות צא. צג.

ע"י שלמה: שהוא שם מקבל האגרת, ועד"ז לקמן אגרת צב.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.