ספריית חב"ד ליובאוויטש

ט

ב"ה, ד' כ"ח מנ"א, צ"ח

פאריז

כבוד הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נבון

ומשכיל וכו'

מהור"י שי'

שלום וברכה!

ע"פ ההוראה מאטואצק, מוסגר בזה טשעק ע"ס חמש מאות דולר (500$) על שמו.

ומטובו להודיע לכאן בחוזר מהקבלה בשלמות. וכן לכתוב לאטצק - בלשון

חכמים - (שקיבל ממני פי' במארז"ל בין הארץ לרקיע וכו' וכיו"ב) - עד"ז.

המחכה לאשור הקבלה ומאווה לו ולכד"ש כט"ס

מ. ש.

ט

מגוכתי"ק. לתוכנה ראה שלוש האגרות שלפנ"ז.

מהור"י: דזייקאבסאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ו, ובהנסמן בהערות שם.

בלשון חכמים: בהסוואה.

בין הארץ לרקיע: מהלך ת"ק שנה.