ספריית חב"ד ליובאוויטש

צ

ב"ה, יום א ' ז' מנ"א, תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין אי"א וו"ח וכו'

הרב התמים מהר"ר מ"ז שי' גרינגלאס

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו לח"ז:

א) יקבל בצירוף לזה את חשבון המגיע מאתו ונא ונא למהר ככל האפשרי במלוי הבטחתו להשתדל בסלוק החוב, כי יש בזה חשיבות אף בהקדמת יום אחד ממש,

ב) לפלא שלא הגיע עדיין חבילת המכתבים לקלייצקין, ובטח יש איזה מעצור בדרך.

ג) השמועסן ממנ"א שלחנו לו במספר המבוקש ע"י הדואר, אף שבלתי מובן לנו עדיין מדוע לא ירצה במשלוח ע"י עקספרעס, כי לכאורה מרוויחים עי"ז הרבה בהוצאות המשלוח, כי כאן איננו משלמים בעד זה כלום לעקספרעס.

ד) צוינו לשלח לו גם את שאר עניני הדפוס שבקש.

ה) בענין הט"ק יכתב לו התלמיד זלמן שי' שכטר.

ו) תמהים אנו מה שלא הודיענו אם עשיתם דבר מה בענין פרסום במכ"ע ע"ד הסיום של משניות בע"פ, וכמו"כ ע"ד "ספרנו" (לפלא שאינו מאשר גם את קבלת מכתבנו בצרוף "שני המכתבים" מכ"ק אדמו"ר שליט"א ובצרוף מודעות ע"ד "ספרנו").

ז) עומדים כעת על הפרק לצאת לאור אי"ה הקונטרס "ומעין", שיחת פסח העבר, וקובץ ע"ד הצ"צ; חלק מזה כבר בבית הדפוס.

ח) בשאר שאלות יענה לו אי"ה בימים הקרובים הרמ"ש שי' בעצמו.

הר"ד דיט"כ בטח כבר הגיעו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

אהרן זילברמינץ

מזכיר

צ

מצילום האגרת (בחתימת המזכיר, מוגהת בכתי"ק אדמו"ר שליט"א), ומועתקת בזה למען השלימות.

כבוד.. גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

חבילת המכתבים לקלייצקין: ראה לעיל אגרת פו סעיף ג.

בענין הט"ק.. שכטר: ראה לעיל שם סעיף יג.

הסיום של משניות בע"פ: בט"ו סיון, דלעיל אגרות עו. עח. פה.

שני המכתבים: חוברת מימיוגראף הכוללת את "שני המכתבים" שבאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז א'תתקפז. ב'עה.