ספריית חב"ד ליובאוויטש

צב

ב"ה, יום ד' י' לחדש מנ"א, תשג"ה

כבוד הוו"ח אי"א נכבד ונעלה

מו"מ באמונה מהור"י שי' כ"ץ

שלום וברכה!

בתודה הננו לאשר את קבלת מכתב מר"ח מנ"א בצירוף ההמחאה על סך מאה ושנים עשר דולר, ו-50 סענט, להוצאות ההדפסה של שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בימי חה"פ תשג"ה.

גם מכבוד הוו"ח אי"א נכבד ונעלה מהר"ש שי פאלמער קבלנו המחאה על סכום כנ"ל, ולכן מוסרים אנו את הכתבים לבית הדפוס, ותיכף כשיצא לאור יושלח לו מספר עקז' כפי אשר יודיענו.

נוספת על התודה ברכת מזל טוב, על שזכה בענין חשוב כזה, להיות מן המזכים את הרבים, להאיר בע"ה את נפשם באור דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ולהתעורר עי"ז לתורה, לעבודה ולגמילות חסדים.

בשני סוגי בני אדם מיושבי אוהל ובעלי עסק, בכמה ענינים גדולה מעלת הבעלי עסק, ובפרט הוא בזה, שמלבד שהם עצמם לומדים תורה - שזהו חוב על כל אחד ואחד כמ"ש בשלחן ערוך - הנה הם נותנים ג"כ היכולת לאחרים לעסוק בתורה, שמפני זה הקדים זבולון ליששכר (רש"י דברים לג, יח. והוא בבראשית רבה פע"ב).

וגדלה עוד המעלה בזה אם נעשה הדבר, חנם בלי פני'.

וזהו ענין אהבת ישראל, לעשות טוב עם יליד עם ישראל אפילו אם מעולם לא ראה אותו (כמאמר רבינו הזקן, ראה היום יום ע' כח), שאז הרי אין מקום לפניות.

ובפרט שייך זה לכהנים, וכמו שאומרים וציונו לברך את עמו ישראל באהבה דוקא, אשר גם מי שהוא חוץ לבית הכנסת מתברך, אף שאין הכהן יודע מי שם, כדאיתא בשו"ע.

והנה נודע אשר באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא ועל ידי הצדקה חנם

- ואמרז"ל (כתובות נ, א) אשר ההשתדלות שיהי' לאחרים ספרים ללמוד בהם זוהי צדקה -

מקרבת היא הגאולה, אשר על הגלות והגאולה נאמר (ישעי' נב, ג. ועיין סנהדרין צז, ב דקאי בגלות זה) חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו.

וצריך לבקש ע"ז בחסדו חנם של הקב"ה, וכמו שביאר רבינו הזקן (אגרת הקדש ס"ב) שזוהי מדתו של יעקב ולא די לו בהבטחה שהבטיחוהו.

ואז אלוקינו אשר אמרו רז"ל במליצתם (סנהדרין לט, א) כהן הוא יברך את עמו ישראל בשלום, זה שלום מלכות בית דוד (במדבר רבה פ' י"א) במהרה בימינו ע"י משיח בן דוד.

בברכה לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

צב

מהעתקה.

מהור"י: כץ. אגרות נוספות אליו - לעיל עז, ובהנסמן בהערות שם.

ההדפסה של שיחות: ראה לעיל אגרת פט.

לכהנים.. יעקב: שהוא מקבל האגרת יעקב הכהן שי' כץ. וראה גם לעיל שם.