ספריית חב"ד ליובאוויטש

צג

ב"ה, יום ה' י"א לחודש מנ"א, ה'תש"ג

להנדיב הנכבד והנעלה אי"א וו"ח וכו' מוהר"ר...

שלום וברכה!

אונז וואונדערט וואס לעצטנס הערן מיר ניט פון אייך, אונז וואלט געפרייט ווען איר שרייבט אונז א בריוו ווי עס גייט אייך פערזענליך, און וואס טוט זיך וועגן פארשטארקן אידישקייט ביי אייך אין שטאט, ווי מיר האבן גערעדט ווען איר זייט דא געווען.

די חברה משניות בעל פה מעמבער קארט האבן מיר אייך ארויסגעשיקט, און זיכער האט איר עס באקומען.

עס וואונדערט אונז וואס איר האט נאך ניט באשטעלט די קובצים "היום יום" און חנוך לנער וועלכע זיינען לעצטנס דערשינען און וועלכע האבן ארויסגערופן אין דער חסידישער וועלט גרויס צופרידענקייט. זיכער האט איר זיי נאך ניט באשטעלט ווייל איר זייט ניט געווען אינפארמירט וועגן זייער דערשוינען און דערפאר שיקען מיר אייך ארויס צו פינף פון ביידע קובצים, פאר אייך און אייערע פריינד. אויב איר געפינט אז דאס איז צופיל קענט איר זיי די איבעריקע צוריק שיקען אויף אונזער חשבון.

אין דעם חדש החורבן - יהפך ב"ב לשמחה ולששון - דארפן מיר אלע געדיינקען, אז על מה אבדה הארץ (בבית ראשון) על מאסה של תורה (ב"מ פה, ב) ובבית שני - איבער שנאת חנם (יומא ט, ב)

און דער זכרון דארף ארויס רופן דעם שטארקן ווילן, אף טאן אלץ אין אהבת ישראל חנם בלא פני' (זע היום יום ט"ו כסלו וואס דער אלטער רבי - בעל התניא ושו"ע - האט געזאגט אין דעם), ובפרט אויף פארשטארקען חיבת התורה וואס דאס קומט דורך ערלקערן, אז עס איז חכמתו ית', ובכלל דורך התעוררות ליראת שמים.

בברכה לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

יו"ר ועד הפועל

צג

נדפסה בלקו"ש חי"ח ע' 488 והושלמה ע"פ העתקה.