ספריית חב"ד ליובאוויטש

צו

ב"ה, יום ה' ט' אלול, תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצויין אי"א וו"ח הרב

התמים

מוהרמ"ז שי' גרינגלאס

שלום וברכה!

במענה על מכתביו - בקיצור, כי טרוד הנני בהדפסת קונטרס ומעין, שיחת חג הפסח ועוד איזה ענינים (וזה הי' ג"כ סיבת עיכוב מכתבי ע"ע):

א) בודאי קבל מכתבנו הקודם, על דבר ביאתו הנה, בכדי להתיעץ אודות העבודה במדינתו בעניני חנוך על טהרת הקדש ותעמולה, לחזוק בקיום המצות וללמוד התורה.

ב) מפני סבה נתעכבה הופעת "הקריאה והקדושה" בחדשים שעברו, ותקותנו אשר יצאו לאור (בעד חדשי תמוז, מנ"א, אלול) בעוד כשבוע ימים.

ג) כל עניני הדפוס שביקש נשלחים לו, ובודאי הגיעו בינתיים גם טופסי המכתב לקליאצקין, ולפלא שנתעכב ע"ע.

ד) קבלנו ממנו כ' תמוז מח חוברות, א' אלול כה חוברות, וע"י הרה"ג פרעדמעסקי ל' חוברות.

ה) ועד הס"ת שלח זה כשבועיים כמה קבלות ומכתבים, ובודאי הגיע גם לכל אלו שהשתתפו על ידו, ובאם לאו - מטובו להודיעני שמות החסרים ואחקור ע"ז.

ו) כפי ששמעתי - ויכול להתודע עד"ז אצל הרש"ל שי' - התפלין של מהר"ד ע"ה שיפרין אינם מהודרים כלל, אם בכ"ז רצונו בהם יודיע, ואברר איפה הם ואראה למלאות בקשתו.

ז) להרב קארלבאך נשלח ספרנו ח"א וח"ה כבקשתו,

ח) ע"י מי אפשר לפעול שיחדרו ספרי הלמוד שלנו גם חוגי הקאנגרעס היהודי שלכם?

ט) אולי כדאי ואפשר שהעתון שלכם ידפיס רעצענזיע ע"ד "ספרנו" בפרט ושאר הוצאותינו בכלל? וכיון שההשתדלות מכאן אינה מביאה לפועל, יש לנסות שכמה מקוראי העתון יפנו במכתבים להמערכת עד"ז וכיוצא בדרכים כאלו.

יוד) מכינים אנו עתה לדפוס לוח - בשפה האנגלית - כמו דאשתקד, וכן ספר ע"ד ביהמ"ק עם תכנית הבית העבודה וכיו"ב - ג"כ בשפת המדינה - ואם ימצאו מנדבים יוכלו להדפיס שמם, אם יהי' הזמן גרמא יו"ל גם לוח, ע"ד הנ"ל, ע"י מחנה ישראל באידית.

מש"כ מה שבשמות עב סג מה מספר המרובה קודם, משא"כ בשם בן.

זה שנים רבות ראיתי באיזה ספר - כמדומה בשם מהר"ש מאסטרופוליא - שמבאר זה, כי עב סג מה במספר קטן בגימטריא תשעה, וגם "בן" כן, כי נון פשוטה היא ז מאות (עיין רש"י סוכה נב רע"ב, וכידוע בענין א"ב איק בכר - נזכר בלקו"ת ר"פ ברכה ועייג"כ ס"פ בלק, ונתבאר בע"ח ש' פרקי הצלם פ"ו וש' תיקון הירח פ"ה) ובמספר קטן ז. משא"כ "נב" שאינו אלא ז במ"ק, ואיני זוכר אם מפרש שם המעלה בזה שיהי' דוקא ט' במ"ק.

ואולי הוא מפני כי' ט' הוא "תכלית החשבון שאין למעלה הימנו" (כל' הע"ח), כי עשרה הוא עשירית אחת וחוזר לאחד וכן הלאה, ועיין בהקדמת ס' שפע טל (כמדומה שבמדינתו היו לומדים אותו הרבה) שהאריך במעלת מספר ט, לענין דשם מה במ"ק הוא ט.

והנה בפשטות אפה"ל, שכדרך הסימנים, בחרו באופן כזה שיהי' קל לזכרו, היינו שיהי' איזה מובן לתיבה, משא"כ "נב" שאין לו הבנה (וא"כ צ"ע משם "מב" דהול"ל "בם").

ובעומק יותר: בחי' שם "בן" יש להם שייכות לתיבת "א-בן", - (שהיחוה"א ספ"ז.

ודרך אגב: מה שסתם שם וכ' "לטעם הידוע ליוצרה" פירש בלקו"ת ד"ה ושמתי כדכד השני ס"ג, ונרמז ג"כ בתו"א בי' לד"ה ותחת רגליו) - לענין ד' בנים שבהגדה (פע"ח שחהמ"צ פ"ו - ונזכר בסידור מהרי"ד מליאדי), עשרה בנים דמאמר אלקנה (לק"ת להאריז"ל ש"א א) ועוד. ועיין בשיחת חה"פ דהאי שתא בענין כאן הבן שואל מה.

ועיין בביאוה"ז פ' בהעלותך בחילוק דנון פשוטה או כפופה ובלקו"ת סד"ה אחרי ד"א תלכו, וצ"ע אם שייך לנדו"ד.

המשך ע"ד שאר השאלות בפעם הבאה.

בברכה לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

בס' נפלאות חדשות - למהר"ש אסטרפולי - בתחלתו מביא שאלה זו בשם קושית המקובלים. ומתרץ כי שם בן רומז, וכשנכתבת נו"ן פשוטה הרי ב"ן בגימט' שבת.

ע"ד מ"ש בפנים: בסו"ס פתגמין קדישין (לובלין תרמ"ט) בשם מהר"ש

מאוסטרופולי.

אח"ז רב מצאתי: בפי' יואל משה על עש"מ חקו"ד ח"א ספי"ט בשם "ר"ל מלבוב": הטעם כי הט' הוא אות קדוש כי לעולם מספר ט' אין לו שנוי ב"פ ט' במ"ק ט' וכו'.

בלקוטים יקרים לנעמאיטין לח, א: שאל ר' אבעלע מווילנא את הצ"צ איתא במדרש שאלו תלמידים] לר' כמה שמות יש להק' א"ל רחמנא לבא בעי א"ל מפני מה כולם שלא על הסדר וא' כסדר א"ל מפני ששמו של הק' אמת. ופי' הצ"צ ע"ד הנ"ל כי עסמ"ב בגימט' רחמנא ל בא ב עי ואמת במ"ק ט'.

הוספה לאח"ז: בכמה ביכלאך דא"ח שראיתי לאחרי זמן מצאתי עד"ז.

צו

קטע אחד נעתק במבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז ע' 8. חלק האחרון בלקו"ש חט"ז ע' 2 וסיומה מכתי"ק שעל גליון העתק המזכירות. ההוספה שלאח"ז נדפסה בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' מח ע' שיז. שם באה גם ההעתקה מהביכלאך. וראה מ"ש בזה ב"כרם חב"ד" גליון א ע' 90.

כבוד.. גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

המכתב לקליאצקין: ראה לעיל אגרת פו סעיף ג. אגרת צ סעיף ב.

הרש"ל: ה"ר שמואל לויטין, שנסע בזמן זה למונטריאל. ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרת ב'קיח.

התפילין.. שיפרין: שנפטר בי"ג אייר, וכיון שהתפילין שלו היו מהדור הקודם, רצה הרמ"ז ללמוד על פיהם כתב סת"ם של אדה"ז.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.