ספריית חב"ד ליובאוויטש

צט

[אלול תש"ג]

בהמשך להקוה"ק מנ"א... מחלקת "מענה לקוראים":

חיים אהרן דובער פ.

על המענה שלנו בהקוה"ק מנ"א שארז"ל "בקושי התירו לדבר ד"ת בשבת" מובא בהוספות לתו"א ולקו"ת - רוצים לדעת אם נמצא ג"כ בספרים שקודם להם.

הנה על שאלות כגון אלו יש להביא מרז"ל והוי זהיר בגחלתן (של חכמים) שלא תכוה

כי כדאי אדמו"ר הזקן ובנו אדמו"ר האמצעי לסמוך עליהם, כשהם מביאים מרז"ל שבודאי אמרוהו רז"ל, אף שאין אנו יודעים מקום המאמר לעת עתה.

אבל כיון שדנין אנו את השואלים לכף זכות שאין מפקפק כלל וכלל בהנ"ל, ורק שרוצה לברר מקור המאמר, וע"ד המורגל "מנא הני מילי דאמרי רבנן כו' אמר קרא כו'"

הננו להורות בזה כי מובא מרז"ל זה בס' היראה לרבינו יונה מגירונדי - קרוב לסופו. במדרשים שתחת ידינו לא נמצא המאמר, אבל ידוע שכמה מדרשים שהיו לעיני הראשונים נאבדו ואינם אצלנו.

הרב י. י. ה.

1) [כנ"ל בנוגע למרז"ל "ושכנתי בתוכם בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כאו"א מישראל", שמצא בדרושי כ"ק אדמו"ר שליט"א]

ראה מענה הקודם.

מאמר זה מובא כמה פעמים בדא"ח. ונמצא ג"כ בראשית חכמה ש' האהבה פ"ו, של"ה שער האותיות אות למ"ד ועוד ועוד.

ופשוט אשר המובא בספרים בל' "אמרו רז"ל" יכול לכוון לרבותינו שאחרי תקופת הש"ס והמדרשים, ואינו מוכרח שיהי' דוקא בתלמוד או במדרש.

צט

מגוכתי"ק.

בהמשך להקוה"ק מנ"א: שם במדור מענה לקוראים (ענטפערס צו-בריעף-שרייבער, ע' ז) נכתב במענה לשואל שלפנינו שהמקור הוא בהוספות לתו"א ובלקו"ת. וראה לעיל אגרת צו, שנתעכבה הופעתו עד אמצע אלול.

בנוגע למרז"ל "ושכנתי.. מישראל": שם במענה לשואל שלפנינו: באחד המדרשים וכעת א"א למצאו.