ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'נג

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בקשר לקשורי התנאים של... הנה בודאי ינצלו הוא וכן זוגתו שיחיו את השפעתם על... שתייסד ביתה על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות. ומהענינים שצריך להבטיח מראש, הוא נשיאת שייטל (פארוק). תקותי חזקה שמצד המדובר הרי לא לבד שלא תהי' מניעה אלא אדרבה יסייע ויהי' שבע רצון...

והכרח הדבר בודאי אינו צריך ביאור ובפרט ע"פ הנראה בחוש שהנשים הצעירות היוצאות ידי חובתן דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר לעתים תכופות והמפורסמות אין צריכים ראי'.

וכיון שראו בענין... תחי' נפלאות השי"ת גם בעיני בשר, בודאי יזמינו ג"כ הכלים להמשיך הברכה והצלחה ע"י הנ"ל, וכמובא בזוהר הק' ח"ג דף קכ"ו ע"א והובא ג"כ באחרונים. והשי"ת יצליחם וחזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכה - המחכה לבשו"ט.

ג'נג

שייטל: ראה לעיל אגרת ב'תתקע, ובהנסמן בהערות שם.