ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'נד

ב"ה, כ"ה מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במענה על שאלתו אם לכתוב לצעירי אגו"ח באה"ק ת"ו אודות פעולותיהם בלונדון, נכון הדבר, ובכלל כל ענין של קירוב הדעת שבין החסידים בפרט ובני ישראל בכלל וחיזוק ההתקשרות שמאחד לרעהו נכון וטוב במאד ובפרט שיש בזה ג"כ לחיזוק והתעוררות להנמצאים במקומות אחרים שידעו שכל אחד מוכרח לעשות במקומו בעניני יהדות בכלל ובעניני חסידות בפרט, ודוקא באותו מקום ששם הביאתו ההשגחה העליונה כי מזה גופא ראי' שביכולתו לפעול שמה ובמילא מחויב הוא בזה לזכותו הוא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'נד

לכתוב... באה"ק: ע"מ לפרסמם ב"בטאון חב"ד" מדור "מחיי המוסדות".