ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'נה

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מיום כ"א מ"ח בו כותב אודות מצב הדברים ב... ובמענה לשאלתו. הנה ידוע כלל רז"ל שאין צריכים להיות אפילו ער בין הישנים ובפרט בענין שנראה לקולא, וכיון שכל השו"בים לבושים בגדים ארוכים, הרי גם עליו להתנהג כמותם.

בהנוגע לשאלתו שאפילו בשבת ממהרים בתפלה, ואיך עליו להתנהג כיון שהוא המשלים המנין. הרי יכול להתחיל עם שאר תשעה האנשים ולסיים לאחריהם, שאז יש רובא דרובא של המנין וגם לתפלתו מעין ענין תפלת צבור כיון שהתחיל עמהם יחד.

ומהנכון הי' שיסבירם אגרת הקדש בתניא בסוף קונטרס אחרון.

בודאי סידרו הוא והשו"ב... שי' לימוד חסידות ברבים ואם לא יכבידו בלימוד זה בתחלתו, היינו שלא תהי' אריכות הזמן ביותר בודאי ישתתפו גם שאר השו"בים והמשגיחים בלימוד שיעור זה. ומי יודע אולי זוהי תכלית ביאתו ל... בכדי שיוכלו לזכות אחדים מבני ישראל לעשותם לומדי תורת החסידות ומתנהגים בהדרכותי' ומנהגי'.

ומובן ששורותי אלה הם גם כלפי השו"ב... שי' אשר יתייעצו יחדיו ותשועה ברוב יועץ.

מהנכון הי' שיחקרו ויחפשו מאחב"י ב... שכמדומה לי שנמצאים שם אחדים מהפליטים וכמה מהיהודים ילידי המדינה. וכשימצאום בודאי ימצאו ג"כ אופן איך לקרבם ליהדות לתורה ומצותי' והשי"ת יצליחם.

בודאי שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא. ומה טוב שילמוד ברבים בכדי לפרסם את הענין ולהמשיך את שאר הנמצאים אתם לקיים השיעורים גם הם.

המח' לבשו"ט, בברכה.

ג'נה

בהמשך אליה - לקמן ג'פו.