ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'נו

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

ימים אלו נסע מכאן הרה"ח כו' מוה"ר נחמן שי' עלבוים, חתנו של הסוחר אתרוגים הידוע מוה"ר דוב לודמיר שי', ובידו הצעה לקחת גרעינים וגם שתילים ויחורים של אילני אתרוג קלברה ולנטעם ולשתלם באה"ק ת"ו בכפר חב"ד. ולדעתי נכון הדבר, כי אף שיש מקום לומר שהדיוק דאתרוגי קלברה בין אנ"ש, ומקורם מאדמו"ר הזקן - הוא לא רק מחשש מורכבים כמבואר בשו"ת חת"ס הובא בשער הכולל, אלא עוד זאת שרוצים שיהיו ממשמני הארץ, אשר מבואר במד"ר אשר משמני הארץ זוהי איטליא של יון, שהוא חצי האי קלברה. (ויש לבאר הכרח דרשת רז"ל בזה, דהרי לכאורה קשה.

לאחר שברך יצחק את יעקב מטל השמים ומשמני הארץ. איך יכול הי' לתת אח"כ לעשו ענין זה עצמו. ועיין בזה במפרשי החומש ובתורה אור. וע"פ המבואר, אשר חצי אי זה לא הי' בעולם בזמן ברכת יצחק ובא רק לכשנשא שלמה את בת פרעה וכמבואר בשבת דף נ"ו ע"ב. הרי מבואר הנ"ל),

בכ"ז אף שלא תהי' מעלה האחרונה באתרוגי קלברה הגדלים באה"ק ת"ו, עכ"פ תהי' מעלה דחזקת אי מורכבים. וכיון שהרב עלבוים נוגע בדבר. ולאידך גיסא אינני יודע הדרכים באיטליא, דברתי עמו שיתקשר עם כת"ר באופן שכת"ר יוכל לתת לו מכתב עדות ומעין הכשר על הגרעינים יחורים ושתילים שיקח אתו. - מובן שיסלק שכר טרחתו. וכמו שאמרתי לו בפירוש - להרב עלבוים - שעליו להתדבר עם כת"ר גם בזה.

ואחכה לבשו"ט.

עוד זאת באתי במכתבי זה לזרז למזורזין אשר כיון שמצב ישיבת תו"ת בצרפת דחוק, ושלחו שד"ר לאיטליא. ובודאי גם למילאן, הרי בודאי שיעזור לו בכל יכולתו באופן המתאים ולהרבות ההצלחה בשליחות זו...

בברכה,

מ.שניאורסאהן

ג'נו

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 573 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר מרדכי: פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'שפ, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ג'קמט.

לקחת גרעינים: בהמשך לזה - לקמן שם.

שיש מקום לומר: ראה גם לקו"ש ח"ט ע' 390.