ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שעט

ב"ה, כ"ט אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו הרשום (זאקאזנאיע) מט"ז וטו"ב אדר, ומה שכותב אודות החששות השונות שישנם אצלו בהנוגע למה שנזדמן להשתמש בבית החולים פלוני ובהנהגה פלונית וכו', הנה יסיח דעתו מכל זה ויוסיף אומץ בהפצת תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' כי זה כל האדם, וכל ענינים המבלבלים לזה וגם החששות ע"ד חששות הנ"ל הנה ע"פ הוראת נשיאנו הק' ובפרט כ"ק מו"ח אדמו"ר (כמובא בהיום יום לכ"ג סיון) הרי הם ממקור בלתי רצוי, ובמילא צריך לבטלם. וכיון שהמחשבה משוטטת תמיד, הרי אופן ביטול מחשבה בלתי רצוי' היא על ידי מחשבה טובה בענינים טובים, וטוב אמיתי ה"ה טוב לשמים וטוב לבריות שזהו אחד מיסודי תורת החסידות האומרת כי אהבת ישראל ואהבת השם אחד הוא ע"י אהבת התורה המאחדת בני רומי ובני סוריא וכמבואר בכ"מ בדא"ח.

נהניתי ממ"ש עכ"פ בכללות ציור התועדות בימי רצון ב..., אף שעדיין אינו מבואר אופן השתדלות להגדיל ההתועדות בכמות ובאיכות, כי הרי צ"ל מעלין בקדש, וידוע ג"כ מה ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר שבזמננו זה הוא בדוגמת טפוס על הר משופע ביותר שאי אפשר בעמידה ועכוב על אתר, ובאם אין מטפסים למעלה יותר הרי בדרך ממילא וכו', ובפרט שרואים זה במוחש ובפרטי פרטי[ו]ת כשנמצאים במדינה שהפצת המעינות התחילה בה זה לא כבר, ובודאי האריכות בזה אך למותר.

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון, שבטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח, ותקוים הבטחת האריז"ל אשר הזהירות בזה מועילה על כל השנה כולה.

ג'שעט

מה ששמענו: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תכח, ובהנסמן בהערות שם.

הבטחת האריז"ל: ראה באה"ט רס"י תמז.