ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שפג

ב"ה, ראש חדש ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

אגודת נשי ובנות חב"ד

סניף: תל אביב

ד' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

אין די טעג פון פאר פסח, וואס ווי רבותינו ז"ל דערציילען אונז, איז אין זכות פון נשים צדקניות פון יענעם דור, געווען די גאולת מצרים.

אזוי זאלן מיר אלע זוכה זיין, גאר אינגיכען, צו דער גאולה השלימה והאמיתית דורך משיח צדקנו, וואס צו איילען און בייטראגען צו דעם קענען, און אין א גרויסע מאס, די פרויען פון דעם אונזער דור. והשי"ת זאל אייך מצליח זיין.

בכבוד וברכת חג פסח כשר ושמח צו

יעדערער פון אייך

מיט אלע אירע בני בית - שיחיו.

עתה נתקבל מכתבן עם המוסג"ב, וטוב במאד מאד עריכת הפגישה עם האמהות של ביה"ס ד... ובודאי ימשיכו בכגון דא, כי חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, אף שלפעמים נראות התוצאות רק לאחר זמן.

בטח יפנו להנהלת אגודת חב"ד בבקשה להמציא להן נואם או מרצה בעת

ההתועדויות שלהן - אם זקוקות לכך, לפי דעתן (לדעתי, כמה מהחברות שלהן ראויות להרציא וכו'). ובודאי ימלאו הבקשה.