ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שפד

ב"ה, ב' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח ניסן עם המוסגר בו.

מ"ש בנוגע להתספורת של בנו שי' אם לדחותה, הרי לפלא הדבר למה לעשות ככה, כיון שמנהג ישרא לעשות התספורת ביום מלאת שלש שנים ה"ז השעה טובה ומוצלחת, ומי יודע עד מה אם ביום אחר שרוצים לעשותו וועט מען צוטרעפין לעת רצון כזו, ואף שלכאורה קצת סתירה לזה ממ"ש בבאר היטב לאו"ח סי' תקל"[א] ס"ק ז' דמותר להשהות כו' הרי שם טעם דע"פ תורה.

מ"ש אודות שילוח הנדפסים לרבנים כו', הנה לשלוח לכולם לכאורה לא תהי' בזה תועלת כ"כ כין שמתקבלים כמה מיני דפוס שגם אין קוראים אותםה, ואם יש אפשריות לברר מי מהנמצאים ברשימתו מעונינים בענינים הנ"ל היו"ל ע"י קה"ת וכיו"ב, והעיקר אם משפיעים ג"כ בהנוגע לפועל, אזי יש מקום להתענין ולעבד תכנית - פראגראם - למי לשלוח ומאיזה סוג.

המוסגר בהנוגע למעות חטים נמסר למטרתם ויודיעוהו ישר.

מכתבי הקודם עם המוסגר בו בטח קבל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובעניניו הפרטים.

ג'שפד

1מוה"ר שלמה זלמן: העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ח ב'שפו, ובהנסמן בהערות שם.

אם לדחותה: לל"ג בעומר. ראה גם לקמן אגרת ג'תלח.