ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שפח

ב"ה, ה' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ צמ"ס מוה"ר יוסף

ברוך שי'

שלום וברכה!

זה מזמן קבלתי מכתבו, ולפלא שמאז ועד עתה אין ממנו כל ידיעות בהנוגע להסתדרותו הטובה, טובה הן בגשמיות והן ברוחניות. והרי נמצאים אנו בהימים דסומכין גאולה לגאולה, וידוע הרש"י הנפלא (והן ידעתי אשר חיותו בלשונות רש"י) תענית כ"ט סוף ע"א ד"ה משנכנס אדר, ימי נסים היו לישראל פורים ופסח. שמהא מוכח דבחדא מחתא הם, ואדרבה נקראים ע"ש אדר, שבו נולד וזרח קרנו של הגואל ראשון ואחרון דגאולה מצרים וכימי צאתך גו' אראנו נפלאות - בגאולה העתידה, שכין שע"י שקימו מה שקבלו כבר, בימי הפורים דאדר, שבמילא בטלה המודעה רבה לאורייתא - מתאחדת פנימית נפש איש הישראלי, אשר מיד באמנה היתה אתו, וכידוע ממהר"ל מיוסד עמ"ש הרמב"ם בהל' גרושין ספ"ב, עם חיצונית הנפש - שזהו הכלי לגילוי היחוד דסתים דאורייתא עם הגליא, וליחוד וגילוי סתים דקוב"ה וגליא דקוב"ה - שזהו ענין גאולה השלימה והאמיתית, אשר כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם (שער האמונה פט"ז ואילך).

בברכה לחג הפסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

ג'שפח

מוה"ר יוסף ברוך: בלומנפלד. אגרות נוספות אלו - לעיל ח"ז א'תתקנג. לקמן ג'תרמט.

ג'תשא.

וידוע הרש"י הנפלא: ראה גם לקו"ש חט"ז ע' 344.