ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שצד

ב"ה, ח' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו אדר. נהניתי לקרות בו מהטבת מצב בריאותו, ובטח קבל מכתבי מכבר. ויה"ר שבקרוב יחזור לאיתנו בגשמיות ולאיתנו ברוחניות, וע"פ המבואר בכ"מ בדא"ח, מיוסד על מאמר רבנו הזקן ד"ה משכיל לאיתןה אזרחי, והועתק בקונטרס לימוד החסידות בתחלתו.

בשאלתו אם להטבת ההנהגה ולעבודה כדבעי מספיק הלימוד בספרים שיחות וכו' - הנה מובן שלא כן הוא, אלא מוכרח לכאו"א שיהי' מי עומד על גבו, והרי כבר נאמר עשה לך רב, וכידוע בדיוק לשון עשי' שהא מלשון מעשין על צדקה לשון כפי', היינו אפילו אם אין התלמיד רוצה בכך. ובפרט כשהמדובר בענינים שתורת החסידות מדברת אודותם, שהם ענינים דקים לפי"ע ובמילא הטעות בזה עלול היותר ומזקת יותר.

וידוע ג"כ הפירוש בדברי משה, רבן של כל ישראל, כתוב זאת זכרון בספר (ואעפ"כ) ושים באזני יהושע. מובן ג"כ שאין יוצאים ידי חבתו בועשה לך רב, אלא שצ"ל ג"כ וקנה לך חבר, היינו שיהי' מי שיוכל לגלות לו ולפניו נגעי לבבו, וכפתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי, שעי"ז הנה שני נפה"א נלחמים על נפש הבהמית אחד.

בהנוגע לשאלתו שכותב אודות קדושת כו' הנה כמה נוהגים בימים הלפני הנשואין ללמוד בראשית חכמה שער הקדושה שני הפרקים האחרונים, וה"ה בנוגע לשאלתו.

בברכה לחג פסח כשר ושמח מתוך בריאותה נכונה.

ג'שצד

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1270 וחלקה בחכ"ד ע' 464 ובשלימות בח"כ ע' 583.

לאיתנו: ראה גם לקמן אגרת ג'תרמו.

עשה לך רב: ראה גם לקמן אגרת ג'תרסא.

וכפתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'שצג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תקלו.