ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שצז

ב"ה, ח' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתב משילהי אדר, בו כותבת שגמרה את לימודי' ועומדת על פרשת דרכים בנוגע להסתדרותה בעתיד, ושואלת דעתי בזה.

כיון שבודאי רוצה היא להשפיע בסביבה המתאמת ואוהבת טפול עם ילדים, צריכה היתה להסתדר במקצוע ההוראה, ובטח הידיעות שיש לה מספיקות בכלל, ואם נחוצה להשלמה הרי רגילה וא בתקופתנו זו שמשתלמים ביחד ובבת אחת עם העבודה בפועל, ובאמת ענין אחד מסייע להשני, כי אין לך לימוד יותר טוב מאשר נסיון בפועל, המגלה על אתר את הצריך תיקון ואת האפשרי לשפר.

בנוגע לשאלתה איך להפשיע בחוץ ובאיזה חומר להשתמש, הרי בזמננו זה שרבה כ"[כ] העם הארצות אפי' בלימודי היסודות והתחלתם ואין לסמוך על הרחוב ואפילו לא על הבית לפעמים קרובות, הנה גם לימוד הענינים המובאים בתורה נביאים וכתובים בקיצור שולחן ערוך וכיוצא בה, חידוש וחדש הוא לרב הנוער, והסברה בזה והאופנים לרבות החשק שלהם ללימודים אלה וביחוד לאורחות חיים על פי הורה, נמצא די ויותר בשיחות ולקוטי דברורם של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכבר נמצאים בדפוס ובהירחונים של המרכז לעניני חנוך המופיעים מדי חדש בחדשו זה כארבע עשרה שנה ועוד ועוד, והעיקר בכל הנ"ל להתחיל בעבודה בפועל, ובמשך העבודה תראה את דרכה ואופן עבודתה ברורים יותר ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכת הצלחה בהנ"ל ולחג פסח כשר ושמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א