ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'שצח

ב"ה, ט' ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת הכתיבה - הנה בענין תיקון על העבר עליו להרבות באותיות התורה ובאותיות התפלה, והעיקר אשר לימודו וכן תפילתו יהיו בחיות ובחמימות, ובפרט בלימוד פנימיות התורה נשמתא דאורייתא ומדה כנגד מדה עליו להשפיע בסיבתו, ובפרט בחבריו בהכתה שלו שגם הם ינהגו ככה, וכשידבר עמהם בדברים היוצאים מ הלב, והעיקר כשהנהגתו הוא תהי' כדבעי בזה - יפעלו הדברים, ועוד זאת שעליו, לעת עתה, להסיח דעתו ומחשבתו בהענין אודותו כותב ולהעסיק כח המחשבה שלו בענינים דתורה ומצות.

בטח יודע בעל פה איזה פרקים משניות, ולכל הפחות פרק אחד תניא ושומר - בלי נדר - אמירת התהלים בכל יום אחר התפלה, והשי"ת יצליחו בשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'שצח

נדפסה בבטאון חב"ד חוב' טו ע' יד.