ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תב

ב"ה, י"א ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' ניסן עם הפ"נ המוסגר בו, הנה קראתיו היום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומ"ש בהנוגע לשיעוריו אשר אין לו פה להשיב כו', הנה אפילו את"ל שצודק הוא בכל הסיבות שפורטם במכתבו, הנה ידוע פסק תוה"ק אשר אף שאונס רחמנא פטרי', הנה כמאן דעביד לא אמרינן, ובפרט כיון שעל פשעים תכסה אהבה, וידוע הערמת הקלוגינקער כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הנה גם סיבות הנ"ל טעונים בדיקה, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא בל יחסר המזג.

בנועם קבלתי ברכתו וכהבטחת הקב"ה הנה כל המברך יתברך, ויחוג הוא וכל ב"ב שיחיו את חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה בכשרות ובשמחה ויבשר טובות אודות כל אלו הנזכרים במכתבו.

בברכת החג.