ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תג

ב"ה, י"א ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר אהרן

מרדכי שי'

שלום וברכה!

... ב) מענינא דיומא הוא עריכת כינוס של מורים בראשיתם של מנהלי בתי ספר והתדברות ביניהם לזמן הלימוד החדש ולשנת הלימוד החדשה, הכנות להרישום וכו', ובודאי יש לנצל כינוס זה גם התייעצות אודות שיפורים האפשרים באופני החינוך, תכנית הלימודים וכו' וכו', ובאופן בלתי רשמי הנה לדעתי כבר באה העת לחפש דרכים איך להתקשר גם עם הורי התלמידים-ות ולהשפיע גם עליהם, כי נוסף שמוכרח שהרוח בבית לא יהי' מנגד להשפעת בית הספר, ואדרבה, הנה הענין מצד עצמו חשוב הוא למאד, אף שאינו מתפקידו של בית ספר באופן ישר.

ג) מ"ש אודות שילמדו מצעירי אגו"ח לימודי קדש בבי"ס חילוני לגמרי, מובן מעצמו שאין לעשות זה בכותלי בית ספר זה, כי הרי הוא מעין נתינת הכשר על הבית הספר, ובמילא יש מקום לחשוש שעי"ז הנה כמה מההורים הנמנים לע"ע ישלחו לשם את ילדיהם, אף שבאיזה מקומות נעשה בכגון דא, וגם בנויארק, ה"ז עושים זה בהדגשה ולא בכותלי בית הספר ולא בהתכנית שלו, כ"א ע"י היזמה של התלמידים (או שמעוררים בהם יזמה זו), והתערבות ההנהלה הוא רק שאין מונעים אותה או גם מסייעים באופנים בלתי רשמים, ליזמה פרטית של תלמידים פרטים, ובודאי יש למצוא בית הכנסת או מקום אחר שתלמידים הנ"ל יוכלו ללמוד שם לימודי קדש. מובן מעצמו שברשותו לפרסם חוו"ד זו לכל המעונינים, ובפרט לצעירי אגו"ח...

ולקראת חג המצות הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנה יחוגו אותו הוא וכל ב"ב שי' בכשרות ובשמחה.

בברכת החג.

ג'תג

מוה"ר אהרן מרדכי שי': זילברשטרום. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ט ב'תתלד.

שילמדו... בבי"ס: ראה גם לקמן אגרות ג'תמ. ג'תפב.