ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תד

ב"ה, י"א ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע ע"ד החגיגה של חנוכת בנין הישיבה, לפלא קצת שמקצר כ"כ, ואף שהלימוד זכותה וא שרבה עליהם העבודה, הנה עכ"פ חסר בידיעה כאן, והרי ידוע בכגון דא אי אפשר שבמשך הזמן שלא תהי' ועלת מהתוספת בידיעות, ובכל אופן נהניתי במאד שהי' הדבר בהצלחה, ובודאי ידוע להם מנהג מדינות אלו שהתעוררות דחגיגות כגון אלו צריכה להיות ניכרת במשך כל השנה ע"י שנפגשים עם הבע"ב ומזכירים אותם באופן דיפלומטי ע"ד הזזה בעת החגיגה וכו' שפועל עליהם הוספה בטרה בגופם או בממונם. ובודאי למותר לעורר[ו] שכדאי שיהי' במכ"ע המתאים תיאור החגיגה בכדי שיהי' נתינת מקום להבעה פומבית להמשתתפים בה ומעורר קנאת סופרים באחרים, ונוסף על כל זה הנה זה מגדיל ענין הישיבה..

בהנוגע להצעת הנ"ל אודות יוניפארם, הנה אינני רואה תועלת בזה, וכיון שבמוסדותינו באה"ק ת"ו בצרפת וכו' אין ענין זה, ואדרבה יש מקום לחשש שהרי א"א להשביע רצונו של כאו"א, ובמילא ענין היוניפארם ימנע מאחדים הביקור בבתי הספר, ונוסף על כל זה יש מקום לחשש שאם ינהיגו יוניפארם תהי' שאלה של ענינים מסוימים שאי אפשר יהי' קבלם ויבוא לפירוד הלבבות, ובמילא יש לבטל הענין ע"י שיבארו כמו שהוא המצב שבמוסדותינו אין ענין כזה ומעולם לא הי'.

אופן לימוד הנערות אם צ"ל אם באותו הבנין שבו לומדים הנערים, מופרך הוא, אבל פלא שאי אפשר למצוא מקום אחר ללמוד זה כיון שבטח מספר הנערות המוכנות ללמוד במוסדות כמו אלו לע"ע איננו גדול.

מ"ש.. שי' מחכה להסכם מצדי שילמוד איזה שערות בישיבת..., לפלא בעיני הדבר הספק בכגון דא לאחר שידוע כמה הפליג כ"ק מו"ח אדמו"ר בגודל ענין זה ויישר חילו בודאי יתעסק בזה כדבעי, והשי"ת יצליחו, וה"ה בהנוגע לההמשך לזה שכותב בכמתבו שאנ"ש העוסקים בקביעות בהישיבה צריכים להתעוררות, וגם זה פלא בעיני כי מה יש להוסיף דברים [על] הדברים החוצבים להבות אש של כ"ק מו"ח אדמו"ר במ"ש אודות חינוך הכשר ואודות חינוך על טהרת הקדש נוסף על מה שראו שהוא עצמו פעל והקדיש מזמנו מכחותיו ומרצו וכחות היותר פנימים למקצוע החיונך לא רק בגדולים אלא גם לקטנים ולקטנות, והמפורסמות אינן צריכים ראי'.

בהנוגע להקס"ד אודות השתתפות בחגיגה דה' אייר, הנה ימים אלו קבלתי מכתב מאה"ק ת"ו שכמה מבתי הספק המצאים שם ואפילו של מזרחי אין משתתפים בזה מכמה טעמים, עאכו"כ במדינתם שאין להכנס בכל ענין של מפלגתיות, וכמו שכתבתי כמה פעמים, ויש להסביר הדבכים גם לאחרים אשר ענינים הוא לעסוק בחינוך על טהרת הקדש ותו לא מידי, ואם ישנו איזה ענין שע"י שיעשוהו ירחיק איזה ילד או ילדה אחת מביה"ס שלהם, ה"ז היפך מטרת מוסד זה, ובהנוגע ליום הנ"ל, הנה יש בזה כמה חילוקי דיעות מן הרצה אל הקצה, ובמילא אם יקחו מצדם איזה עמדה שתהי', יהיו לנגדם כמה חוגים מבני ישראל, ומובן אשר טוב עוד יותר מבלי להכנס כלל בכל השאלה ולהקטינה... און צורייבען איר אינגאנצען, ואם אי אפשר זה בודאי ימצא אותיות המתאימות להסביר כהנ"ל...

בברכה לחג המצות כשר ושמח ולהצלחה בכל הנ"ל נוסף על הצלחה בעניניהם הפרטיים.

ג'תד

דה' אייר: ראה גם לקמן אגרת ג'תסט.