ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תה

ב"ה, י"ב ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ צנמ"ס כו'

מוה"ר שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש שהולך ונדפס ספרו בסיפורים חסידותיים, ובטח יציין את המקור מהם לקח הסיפורים, מי המספר ומדתה דייקנות שלו (כמובן באם הסיפורים הם סיפורי-חסידים) או שזהו ממהלך הנפש וכו'.

מ"ש אודות המפתחות לספרי חסידות, הנה ספרים היסודיים הם תניא תורה אור ולקוטי תורה, והרי מפתחות לתו"א ולתניא כבר נדפסו (אף שלא בשלימות מפני שלא הי' זמן לעבד (כראוי לדברים הנדפסים), את החלק השני למפתחות והן מראה מקומות והשואות וכו'). ומפתח ללקו"ת ישנו אתי בכתובים שבטח יודפס ג"כ ואת הכל עשה יפה בעתו.

בהנוגע למגילות הגנוזות, הרי לא הי' עתותי בידי לעיין בהסכסוך שבין החוקרים בזה, וכידוע שמחולקים מן הקצה אל הקצה, אבל מה שנראה לי מתוך קריאה שטחית וראיית איזה צלומים, שכנראה משיטת הכתוב בהנוגע למלאים וכו' זהו מכת"י עם הארץ, העלול לטעות בהעתקה מפני חסרון ידיעה, ולכן זהירות יתירה דרושה בנוגע לסמכות המגילות (ומי יודע סיבת גניזתם).

בברכה לחג פסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

ג'תה

מוה"ר שלמה יוסף: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'כו, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ג'תנב. ג'תקצט. ג'תרנז. ג'תשלא.

יציין את המקור: ראה גם לקמן אגרת ג'תרנז.